Monitor Polski

M.P.1949.A-97.1154

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1949 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO
z dnia 30 września 1949 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Kraśnicka Fabryka Wyrobów Metalowych".

Na podstawie art. 1 dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. R. P. Nr 8, poz. 42) zarządza się w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministrem Skarbu, co następnie:
§  1. W zarządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydanym w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Kraśnicka Fabryka Wyrobów Metalowych" (Monitor Polski Nr A-83, poz. 851) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 wyrazy: "Zjednoczenia Przemysłu Precyzyjnego i Optycznego w Warszawie" zastępuje się wyrazami: "Centralnego Zarządu Przemysłu Maszynowego";
2) w § 5 i 9 wyrazy: "Minister Przemysłu i Handlu" zastępuje się wyrazami: "Minister Przemysłu Ciężkiego";
3) w § 1, 9 i 10 wyrazy: "Ministra Przemysłu i Handlu" zastępuje się wyrazami: "Ministra Przemysłu Ciężkiego";
4) w § 10 wyrazy: "Prezesem Centralnego Urzędu Planowania" zastępuje się wyrazami: "Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego".
§  2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim z mocą obowiązującą od dnia 1 października 1949 r.