Zm.: zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 5 listopada 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1959.66.343

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 lipca 1959 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 8 lipca 1959 r.
zmieniające zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 5 listopada 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Leśnictwa z dnia 5 listopada 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr A-107, poz. 1437) § 1 i 2 otrzymują brzmienie następujące:

"§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Las Klasztorny" obszar lasu o powierzchni 39,49 ha w Leśnictwie Jelna Nadleśnictwa Państwowego Leżajsk, położony w miejscowości Jelna, w gromadzie Jelna, w powiecie leżajskim województwa rzeszowskiego.

§ 2. W skład rezerwatu wchodzi 94 oddział lasu pododdziały c, g, h, i, k, l, m, n, o, p, r, według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1956/1957-1965/1966 r. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1:5000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.