Zm.: zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 1959 r. w sprawie ustalenia wysokości odsetek bankowych.

Monitor Polski

M.P.1959.63.327

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1959 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 3 lipca 1959 r.
zmieniające zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 1959 r. w sprawie ustalenia wysokości odsetek bankowych.

Na podstawie § 9 uchwały nr 77 Rady Ministrów z dnia 27 marca 1958 r. w sprawie ustalania wysokości odsetek, prowizji i opłat bankowych banków państwowych (Monitor Polski Nr 42, poz. 239 i z 1959 r. Nr 5, poz. 20) zarządza się, co następuje:
W § 1 ust. 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 1958 r. w sprawie ustalenia wysokości odsetek bankowych (Monitor Polski Nr 48, poz. 283 i z 1959 r. Nr 10, poz. 37) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) udzielanych organizacjom społecznym na prowadzenie działalności gospodarczej:

- normatywnych dla Centralnej Składnicy Harcerskiej w wysokości 2%."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1959 r.