Zm.: zagraniczna taryfa telekomunikacyjna.

Monitor Polski

M.P.1985.35.237

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1985 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 30 września 1985 r.
w sprawie zmiany zagranicznej taryfy telekomunikacyjnej.

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje:
W załączniku do zarządzenia Ministra Łączności z dnia 11 lipca 1985 r. w sprawie zagranicznej taryfy telekomunikacyjnej (Monitor Polski Nr 19, poz. 150) wprowadza się następujące zmiany:
A.
W części II - "Zagraniczna taryfa telegraficzna", w rozdziale 1 - "Telegramy", w podrozdziale A. "Opłaty":
1.
W tabeli 1 "Telegramy w ruchu europejskim" skreśla się:
1)
rubrykę 4 "prasowy zwykły PRESSE",
2)
uwagę do poz. 9,
3)
w uwadze do poz. 12 - wyrazy "PRESSE i",
4)
uwagi do poz. 27 i 41,
5)
w rubryce 7 w poz. 1, 2, 12, 18, 22, 26, 27, 35, 39, 40, 41 - wyrazy "PC, CR",
6)
w rubryce 7 w poz. 4, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 43, 44 - wyrazy "PRESSE, PC, CR".
2.
W tabeli 2 "Telegramy w ruchu pozaeuropejskim" skreśla się:
1)
rubrykę 4 "prasowy zwykły PRESSE",
2)
uwagi do poz. 18, 46, 52, 73, 75, 78, 84, 89,
3)
w uwadze do poz. 92 w pkt 1 - zdanie drugie, a w pkt 2 - wyrazy "i prasowe",
4)
uwagi do poz. 96, 118, 129, 136 pkt 2, 142, 151, 197, 201, 210, 215, 242, 246,
5)
w rubryce 7 w poz. 1-4, 6, 11-13, 15, 18-27, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 43, 45-48, 50, 52-54, 56, 57, 59-61, 63, 64, 68, 70-75, 77, 78, 80, 83-85, 87-94, 96-98, 100, 101, 104, 106, 108, 110, 112-120, 123, 124, 127-132, 134-138, 141, 142, 144-146, 149-152, 155, 156, 158, 159, 162, 164-167, 171, 172, 175-178, 180, 182, 183, 189, 191, 194, 195, 197, 199-206, 208-211, 213-215, 217-219, 221-223, 225-227, 230, 232-234, 237, 238, 241-244, 246, 248 - wyrazy "PC, CR",
6)
w rubryce 7 w poz. 7, 9, 14, 17, 30, 31, 33, 39, 41, 49, 55, 69, 76, 79, 82, 86, 102, 105, 107, 122, 125, 126, 139, 153, 160, 161, 168, 181, 188, 190, 196, 198, 207, 220, 235, 236, 240, 247 - wyrazy "PRESSE, PC, CR",
7)
w poz. 29 w rubryce 5 - liczbę "60",
8)
w poz. 99 i 173 - treść rubryk 3, 5, 6, 7.
3.
W tabeli 2 "Telegramy w ruchu pozaeuropejskim" dodaje się:
1)
w poz. 11 w rubryce 2 - wyrazy "i Barbuda",
2)
w poz. 29 w rubryce 7 - wyrazy "LT, LTF, URGENT",
3)
w poz. 89 w rubryce 7 - wyrazy "LX, LXDEUIL, URGENT",
4)
w poz. 99 - wyrazy "patrz Mikronezja",
5)
poz. 139a i 159a w następującym brzmieniu:
1234567
"139aMikronezja (Stany Federalne)132-66132CONFERENCE, LX, LXDEUIL, Jx, TFx, TLXx, POSTE RESTANTE, TELEGRAPHE RESTANT"
"159aPalau (Wyspa)132-66132CONFERENCE, LX, LXDEUIL, Jx, TFx, TLXx, POSTE RESTANTE, TELEGRAPHE RESTANT"
6)
w poz. 173 - wyrazy "patrz Japonia",
7)
w poz. 194 w rubryce 2 - wyrazy "i Grenadines".
4.
Tabele 3 i 4 skreśla się.
B.
W części II - "Zagraniczna taryfa telegraficzna", w rozdziale 1 - "Telegramy", w podrozdziale B. "Postanowienia ogólne":
1)
skreśla się:
a)
w ust. 1 wyrazy:
-
"ETATPRIORITENATIONS - telegram państwowy nadany przez ONZ",
-
"OBS - telegram meteorologiczny",
-
"AURGENT - telegram służbowy pilny lub nota służbowa pilna, ADG - telegram służbowy lub nota służbowa dotycząca poważnych uszkodzeń łączy telekomunikacyjnych, ST - płatna nota służbowa, RST - odpowiedź na płatną notę służbową ST",
-
"PRESSE - telegram prasowy, URGENT PRESSE - telegram prasowy pilny, RPx - telegram z opłaconą odpowiedzią, PC - telegraficzne zawiadomienie o dniu i godzinie doręczenia nadanego telegramu, CR - potwierdzenie doręczenia telegramu PC",
b)
w ust. 2 - pkt 2,
c)
w ust. 3 - wyrazy "prasowe lub",
d)
ust. 5,
e)
w ust. 7 - pkt 2 i 5,
f)
ust. 10,
g)
w ust. 12 - wyraz "ETATPRIORITENATIONS",
h)
w ust. 13 - ostatnie (trzecie) zdanie,
i)
ust. 14, 16, 18,
j)
w ust. 19:
-
wyrazy "z wyjątkiem telegramów prasowych (PRESSE)",
-
trzecie i czwarte zdanie,
2)
dodaje się:
a)
w ust. 1, w wyjaśnieniu wskazówki służbowej "ETATPRIORITE" po wyrazie "pierwszeństwa" - wyrazy "oraz nadany przez ONZ",
b)
ust. 22 w następującym brzmieniu:

"22. Za telegramy okolicznościowe LX lub LXDEUIL nie pobiera się dodatkowej opłaty. Za wskazówkę LX lub LXDEUIL pobiera się opłatę jak za jeden wyraz telegramu zwykłego w danej relacji."

C.
W części II - "Zagraniczna taryfa telegraficzna", w rozdziale 2 "Połączenia teleksowe", w podrozdziale A. "Opłaty", w tabeli 2 "Połączenia teleksowe w ruchu pozaeuropejskim":
1)
skreśla się w poz. 135 w rubryce 3 - liczbę "635",
2)
dodaje się:
a)
w poz. 10 w rubryce 2 - wyrazy "i Barbuda",
b)
poz. 108a w następującym brzmieniu:
123
"108aMikronezja (Stany Federalne)530"
c)
w poz. 135 - wyrazy "patrz Japonia",
d)
w poz. 144 w rubryce 2 - wyrazy "i Grenadines".
D.
W części II - "Zagraniczna taryfa telegraficzna" w rozdziale 5 "Fototelegramy", w podrozdziale B. "Postanowienia ogólne" w ust. 8 skreśla się dwa pierwsze zdania.
E.
W części III - "Zagraniczna taryfa radiokomunikacyjna", w rozdziale 2 "Radiotelegramy w morskiej służbie ruchomej", w podrozdziale B. "Postanowienia ogólne" w ust. 2 w zdaniu drugim skreśla się:
1)
pod lit. a) - wyrazy "RPx - radiotelegram z opłaconą odpowiedzią",
2)
pod lit. b) - wyrazy "PC - telegraficzne zawiadomienie o dniu i godzinie przekazania radiotelegramu na statek".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1985 r.