Monitor Polski

M.P.1962.48.230

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1962 r.
§  1. W "Wykazie jednostek organizacyjnych", stanowiącym załącznik do uchwały nr 34 Rady Ministrów z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie finansowania wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych (Monitor Polski z 1960 r. Nr 33, poz. 162 oraz z 1961 r. Nr 14, poz. 74 i Nr 81, poz. 343 i z 1962 r. Nr 13, poz. 51) wprowadza się następujące zmiany:
1) w grupie II wykazu dodaje się lp. 9 i 10 w brzmieniu:

"9. Przedsiębiorstwo Projektowania i Budowy Zakładów Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego "Prozamet."

10. Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Inwestycyjnych.";

2) w grupie III wykazu lp. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. Żegluga Śródlądowa – 30% poprawy wyniku osiągniętej w porównaniu do wyniku roku ubiegłego,

6. Przedsiębiorstwa rybołówstwa morskiego – 30% poprawy wyniku osiągniętej w porównaniu do wyniku roku ubiegłego.

Suma dodatkowych środków na fundusz za osiągnięcia ekonomiczne w poszczególnych jednostkach wymienionych pod lp. 4, 5 i 6 nie może przekroczyć rocznie kwoty odpowiadającej 3,5% planowanego osobowego funduszu płac. Jeżeli w jednostkach tych, stosownie do przepisów § 3 ust. 1 uchwały, środki funduszu mogą być uruchamiane za osiągnięcie wyniku planowanego, wówczas dodatkowe środki na fundusz za osiągnięcia ekonomiczne przysługują za osiągnięcie poprawy wyniku w porównaniu do wyniku planowanego".