Monitor Polski

M.P.1991.15.103

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 kwietnia 1991 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 8 kwietnia 1991 r.
w sprawie zmian w wykazie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. z 1989 r. Nr 40, poz. 221) ogłasza się, co następuje:
W wykazie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 lutego 1991 r. (Monitor Polski Nr 12, poz. 81), wprowadza się następujące zmiany:
1) w części II - Zatrudnienie:
a) pod lp. 6 w rubryce 6 na końcu po przecinku dodaje się wyrazy "z. nr 6 z 1991 r. (Nr 4, poz. 32)",
b) lp. 8 otrzymuje brzmienie:
123456
"8Z-05 – sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w wybranych działach16 kwietnia

16 lipca

16 października

osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne06.1.03"
– zatrudniające powyżej 5

pracowników i zaliczone

do działów: "Rolnictwo"

(z wyłączeniem

podmiotów prowadzących

działalność przemysłową

w rolnictwie w zakresie

działalności uprzednio

zaklasyfikowanej jako

przemysł mięsny),

"Leśnictwo",

"Gospodarka

mieszkaniowa oraz

niematerialne usługi

komunalne" (z

wyłączeniem jednostek

branży "Gospodarka

zasobami

mieszkaniowymi") oraz

gałęzi "Jednostki usług

informatycznych" (67)

10 kwietnia

10 lipca

10 października

– niezależnie od liczby

zatrudnionych

pracowników, zaliczone

do działów: "Finanse i

ubezpieczenia" i

"Administracja

państwowa i wymiar

sprawiedliwości"

2) w części III - Ochrona środowiska i postęp naukowo-techniczny po lp. 34 dodaje się lp. 34a-34k w brzmieniu:
123456
"34aG-09.1 – sprawozdanie z obrotu węglem kamiennym i brykietami20 stycznia,

20 kwietnia,

20 lipca,

20 października

kopalnie węgla kamiennego06.5.z. nr 2 z 1991 r. (Nr 3, poz. 21)
34bG-09.2 – sprawozdanie z mechanicznej przeróbki węgla6 dnia roboczego każdego miesiącakopalnie węgla kamiennego06.5.
34cG-09.3 – sprawozdanie o naprawianiu szkód górniczych20 lutego 1992 r.kopalnie węgla kamiennego06.5.
34dG-10.1 – sprawozdanie z działalności podstawowej15 dnia kalendarzowego każdego miesiącaelektrownie, elektrociepłownie, ciepłownie zawodowe06.5.
34eG-10.2 – sprawozdanie z działalności eksploatacyjnej18 stycznia 1992 r.elektrownie, elektrociepłownie, ciepłownie zawodowe06.5.
34fG-10.3 – sprawozdanie o mocy i energii elektrycznej elektrowni przemysłowej8 stycznia,

8 kwietnia,

8 lipca,

8 października

elektrownie przemysłowe06.5.
34gG-10.4 – sprawozdanie z działalności podstawowej15 dnia kalendarzowego każdego miesiącazakłady energetyczne06.5.
34hG-10.5 – sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych i kosztach według napięć20 stycznia 1992 r.zakłady energetyczne06.5.
34iG-10.6 – sprawozdanie o mocy i produkcji elektrowni wodnych20 stycznia 1992 r.zakłady energetyczne06.5.
34jG-10.7 – sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej według napięć20 stycznia 1992 r.zakłady energetyczne06.5.
34kG-10.8 – sprawozdanie ze sprzedaży i zużycia energii elektrycznej według jednostek podziału administracyjnego10 lutego 1992 r.zakłady energetyczne06.5."
3) w części IV - Inwestycje, ceny i finanse:
a) w lp. 35:
- w rubryce 3 dodaje się wyrazy "8 kwietnia, 8 lipca i 8 października",
- w rubryce 4 na końcu po przecinku dodaje się wyrazy "z wyjątkiem rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz organizacji społecznych, politycznych i związkowych" oraz od nowego tiret "gminy",
- w rubryce 6 po średniku dodaje się wyrazy "zm. z. nr 4 z 1991 r. (Nr 4, poz. 30)",
b) w lp. 43 dodaje się następującą treść:
123456
"F-01/b – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym25 kwietnia,

25 lipca,

25 października

28 lutego

banki04.1.01z. nr 79 z 1989 r. (Nr 35, poz. 83) i z. nr 5 z 1991 r. (Nr 4, poz. 31)
F-01/u – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym25 kwietnia,

25 lipca,

25 października,

28 lutego

ubezpieczyciele prowadzący działalność w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych04.1.01z. nr 5 z 1991 r. (Nr 4, poz. 31)"