Zm.: wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.

Monitor Polski

M.P.1964.36.168

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1964 r.

ZARZĄDZENIE Nr 45
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 maja 1964 r.
w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.

Na podstawie § 1 ust. 2 uchwały nr 84 Rady Ministrów z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie finansowania wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych (Monitor Polski Nr 33, poz. 162 i z 1961 r. Nr 81, poz. 343) zarządza się, co następuje:
Wykaz jednostek organizacyjnych, stanowiący załącznik do uchwały nr 84 Rady Ministrów z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie finansowania wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych (Monitor Polski z 1960 r. Nr 33, poz. 162, z 1961 r. Nr 14, poz. 74 i Nr 81, poz. 343, z 1962 r. Nr 13, poz. 51, Nr 48, poz. 230 i Nr 73, poz. 337 oraz z 1963 r. Nr 3, poz. 7, Nr 10, poz. 52 i Nr 93, poz. 434) uzupełnia się, jak następuje:

w grupie II wykazu dodaje się lp. 12 w brzmieniu:

"12. Instytut Automatyki Systemów Energetycznych".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1964 r.