Zm.: wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.

Monitor Polski

M.P.1962.73.337

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1962 r.

ZARZĄDZENIE Nr 89
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 września 1962 r.
w sprawie zmian w wykazach jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.

Na podstawie § 1 ust. 2 uchwały nr 84 Rady Ministrów z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie finansowania wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych (Monitor Polski z 1960 r. Nr 33, poz. 162, z 1961 r. Nr 14, poz. 74 i Nr 81, poz. 343 oraz z 1962 r. Nr 13, poz. 51 i Nr 48, poz. 230) zarządza się, co następuje:
W "Wykazie jednostek organizacyjnych", stanowiącym załącznik do uchwały nr 84 Rady Ministrów z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie finansowania wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych (Monitor Polski z 1960 r. Nr 33, poz. 162, z 1961 r. Nr 14, poz. 74 i Nr 81, poz. 343 oraz z 1962 r. Nr 13, poz. 51 i Nr 48, poz. 230), skreśla się jednostki organizacyjne wymienione:
1)
w grupie II pod lp. 5 w brzmieniu:

"5. Zakład Produkcji Eksperymentalnej Instytutu Wzornictwa Przemysłowego";

2)
w grupie III pod lp. 10 w brzmieniu:

"10. Jednostki podległe Centrali Surowców Włókienniczych i Skórzanych".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1962 r.