Monitor Polski

M.P.1965.9.28

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lutego 1965 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW
z dnia 3 lutego 1965 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w wykazie jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania kontroli zapasów, stanowiącym załącznik do uchwały nr 48 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1964 r. w sprawie przeprowadzania kontroli zapasów przez jednostki zbytu.

Na podstawie § 1 ust. 3 uchwały nr 48 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1964 r. w sprawie przeprowadzania kontroli zapasów przez jednostki zbytu (Monitor Polski Nr 15, poz. 69) zarządza się, co następuje:
§  1. W wykazie jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania kontroli zapasów, stanowiącym załącznik do uchwały nr 48 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1964 r. w sprawie przeprowadzania kontroli zapasów przez jednostki zbytu (Monitor Polski Nr 15, poz. 69, Nr 43, poz. 205 i Nr 59, poz. 277), wprowadza się pozycję lp. 31 w brzmieniu:
Lp.Nazwa jednostki organizacyjnej upoważnionej do przeprowadzania kontroli zapasówNazwa organu nadzorującego
31Biuro Zbytu Szkła

(w zakresie opakowań szklanych)

Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.