Zm.: uchwała z dnia 8 marca 1952 r. w sprawie organizacji turystyki.

Monitor Polski

M.P.1954.A-32.462

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 kwietnia 1954 r.

UCHWAŁA NR 134
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 marca 1954 r.
zmieniająca uchwałę z dnia 8 marca 1952 r. w sprawie organizacji turystyki.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Nadzór nad Komitetem do Spraw Turystyki, utworzonym uchwałą nr 127 Rady Ministrów z dnia 8 marca 1952 r. w sprawie organizacji turystyki (Monitor Polski Nr A-26, poz. 341), przekazuje się Przewodniczącemu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej.
Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz Przewodniczącemu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.