§ 1. - Zm.: uchwała z dnia 5 marca 1955 r. o podatku dochodowym od spółdzielczości.

Monitor Polski

M.P.1959.3.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 stycznia 1959 r.
§  1.
W uchwale nr 189 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1955 r. o podatku dochodowym od spółdzielczości (Monitor Polski z 1955 r. Nr 25, poz. 253, z 1956 r. Nr 22, poz. 278 i z 1957 r. Nr 75, poz. 456) wprowadza się zmiany następujące:
1)
w § 3:
a)
w pkt 6 po wyrazie "procentowemu" kropkę zastępuje się średnikiem,
b)
dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) spółdzielnie niewidomych, których rentowność za dany rok podatkowy nie przewyższa 15%;

2)
w § 7 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dla jednostek spółdzielczych zrzeszonych w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy, z wyłączeniem tych jednostek, które prowadzą wyłącznie działalność handlową, zależnie od rentowności według następującej skali:

przy rentownościa) od części zysku stanowiącej w stosunku do kosztów własnychpodatek wynosib) od reszty zysku podatek wynosi
ponaddo
-5%-20%-
5%10%5%20%35%
10%15%10%275%
50%
15%50%15%35%90%

spółdzielnie, w których rentowność przekracza 50%, odprowadzają ponadto tytułem podatku dochodowego różnicę między zyskiem bilansowym a zyskiem, jaki osiągnęłyby, gdyby rentowność ich wynosiła 50%;

dla spółdzielni, których wyłączną działalnością jest świadczenie usług i których rentowność nie przewyższa 5%, podatek wynosi 15%; przy przekroczeniu tej rentowności podatek ustala się według wyżej podanej skali.";

3)
w § 7) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dla spółdzielni niewidomych obniża się podatek, przypadający według skali podanej w ust. 1 pkt 1, w sposób następujący:

przy rentownościobniżka podatku wynosi
ponaddo
15%20%70%
20%25%60%
25%-50%
4)
w § 7 wprowadza się ust. 3 w brzmieniu następującym:

"3. Dla spółdzielni inwalidów obniża się podatek, przypadający według skali ust. 1 pkt 1, w sposób następujący:

przy rentownościobniżka podatku wynosi
ponaddo
-5%40%
5%10%30%
5)
w § 7 dotychczasowy ust. 3 otrzymuje kolejną numerację ust. 4;
6)
dodaje się § 19 w brzmieniu następującym:

"§ 19. Upoważnia się Ministra Finansów do opodatkowania punktów usługowych prowadzonych przez spółdzielnie zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy w formie zryczałtowanego podatku, obejmującego zarówno podatek dochodowy, jak i podatek obrotowy oraz podatek od operacji nietowarowych.";

7)
dotychczasowe §§ 19-22 otrzymują kolejną numerację §§ 20-23.