Zm.: uchwała z dnia 5 marca 1955 r. o podatku dochodowym od spółdzielczości.

Monitor Polski

M.P.1957.75.456

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 września 1957 r.

UCHWAŁA NR 338
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 sierpnia 1957 r.
zmieniająca uchwałę z dnia 5 marca 1955 r. o podatku dochodowym od spółdzielczości.

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 21 września 1950 r. o opodatkowaniu przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 44, poz. 399) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 189 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1955 r. o podatku dochodowym od spółdzielczości (Monitor Polski z 1955 r. Nr 25, poz. 253 i z 1956 r. Nr 22, poz. 278) wprowadza się zmiany następujące:
1)
w § 3 pkt 3 po wyrazie "działalności" kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4, 5 i 6 w brzmieniu:

"4) nowozorganizowane w okresie do dnia 31 grudnia 1959 r. spółdzielnie inwalidów na okres 2 lat od chwili rozpoczęcia działalności;

5) nowozorganizowane w okresie do dnia 31 grudnia 1959 r. spółdzielnie pracy na terenach województw: koszalińskiego, olsztyńskiego, opolskiego, szczecińskiego, wrocławskiego i zielonogórskiego, powiatów: ełckiego, gołdapskiego i oleckiego województwa białostockiego, powiatów: elbląskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, malborskiego, nowodworsko-gdańskiego i sztumskiego województwa gdańskiego, powiatu pilskiego województwa poznańskiego oraz powiatów leskiego i ustrzyckiego województwa rzeszowskiego na okres 2 lat od chwili rozpoczęcia działalności;

6) nowozorganizowane w okresie od dnia 11 maja 1957 r. do dnia 31 grudnia 1959 r. spółdzielnie pracy, korzystające z funduszu interwencyjnego na aktywizację życia gospodarczego w miastach i miasteczkach lub z innych funduszów przeznaczonych na zatrudnienie osób poszukujących pracy - na okres 2 lat od chwili rozpoczęcia działalności; zwolnienie przysługuje spółdzielniom, w których w chwili rozpoczęcia działalności i w ciągu poszczególnego roku podatkowego pracownicy skierowani przez organy zatrudnienia stanowią co najmniej 80% ogółu pracowników; w spółdzielniach, w których pracuje mniej niż 50 osób, skierowani przez organy zatrudnienia mogą stanowić 70% ogółu pracowników; prawo do zwolnienia nie przysługuje, jeżeli przeciętna ilość zatrudnionych w ciągu roku podatkowego pracowników skierowanych przez organy zatrudnienia nie odpowiada powyższemu stosunkowi procentowemu.";

2)
w § 6 pkt 2 po wyrazie "produkcyjne" kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) w okresie do dnia 31 grudnia 1958 r. - taka część zysku bilansowego istniejących spółdzielni pracy, korzystających z funduszu interwencyjnego na aktywizację życia gospodarczego w miastach i miasteczkach lub z innych funduszów przeznaczonych na zatrudnienie osób poszukujących pracy, jaka wynika ze stosunku przeciętnej ilości zatrudnionych w danym roku podatkowym pracowników skierowanych przez organy zatrudnienia do ilości pracowników zatrudnionych w dniu 10 maja 1957 r.";

3)
w § 7:
a)
w ust. 1 pkt 2 po wyrazach "Samopomoc Chłopska" dodaje się wyrazy "oraz kas spółdzielczych";
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dla spółdzielni niewidomych obniża się podatek przypadający według skali podanej w ust. 1 pkt 1 w sposób następujący:

przy rentownościobniżka podatku wynosi
ponaddo
-5%70%
5%10%60%
10%15%50%
15%20%40%
20%-30%
c)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Rentowność, o której mowa w ust. 1 pkt 1, określa się przez ustalenie procentowego stosunku zysku bilansowego do kosztu własnego."

Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Finansów.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się do zysków osiągniętych począwszy od dnia 1 stycznia 1957 r.