Zm.: uchwała z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla górników w górnictwie węglowym.

Monitor Polski

M.P.1960.12.54

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 1960 r.

UCHWAŁA Nr 28
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 stycznia 1960 r.
zmieniająca uchwałę z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla górników w górnictwie węglowym.

W uchwale Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla górników w górnictwie węglowym (Monitor Polski Nr A-100, poz. 1175 z późniejszymi zmianami) w rozdziale III ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zwiększyć zasiłek wypłacany pracownikom przemysłu węglowego przez instytucje ubezpieczenia społecznego w okresie czasowej niezdolności do pracy, spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem pod ziemią, począwszy od 6 dnia niezdolności do pracy, z 70% na 100%, a zasiłek domowy z 50% na 70%, z tym że zasiłek 100% obliczany jest na podstawie przeciętnego tygodniowego zarobku z okresu zatrudnienia w ciągu ostatnich 13 tygodni przed zachorowaniem, po odliczeniu kwoty podatku od wynagrodzeń (zarobek netto).".

Przepisy uchwały mają zastosowanie również do pracowników, na których rozciągnięto moc obowiązującą uchwały wymienionej w § 1.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 1960 r.