Monitor Polski

M.P.1953.A-1.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1953 r.

UCHWAŁA NR 1173
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 grudnia 1952 r.
zmieniająca uchwałę z dnia 3 stycznia 1951 r. w sprawie zasad systemu finansowego banków państwowych.

§  1. W uchwale Nr 7 Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1951 r. w sprawie zasad systemu finansowego banków państwowych (Monitor Polski Nr A-4, poz. 44) wprowadza się następującą zmianę:

§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Banki prowadzą księgowość według ramowego planu kont dla banków, zatwierdzonego przez Ministra Finansów".

§  2. Przejście banków na ramowy plan kont dla banków powinno nastąpić najpóźniej do dnia 1 stycznia 1954 r.
§  3. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Finansów.
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1953 r.