Monitor Polski

M.P.1952.A-104.1613

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 1952 r.

UCHWAŁA NR 1084
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 listopada 1952 r.
zmieniająca uchwałę z dnia 29 września 1951 r. w spawie tymczasowego statutu Komitetu do Spraw Radiofonii "Polskie Radio".

Na podstawie art. 6 dekretu z dnia 2 sierpnia 1951 r. o utworzeniu i zakresie działania Komitetu do Spraw Radiofonii "Polskie Radio" (Dz. U. Nr 41, poz. 303) uchwala się, co następuje:
§  1. W uchwale Rady Ministrów z dnia 29 września 1951 r. w sprawie tymczasowego statutu Komitetu do Spraw Radiofonii "Polskie Radio" (Monitor Polski Nr A-87, poz. 1197) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Komitetowi podlegają terenowe rozgłośnie regionalne oraz ekspozytury programowe.".

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.