Monitor Polski

M.P.1954.A-32.467

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 kwietnia 1954 r.

UCHWAŁA NR 129
PREZYDIUM RZĄDU
z dnia 27 marca 1954 r.
w sprawie zmiany uchwały z dnia 24 maja 1952 r. w przedmiocie ilości członków prezydiów wojewódzkich rad narodowych oraz Rad Narodowych m. st. Warszawy i m. Łodzi.

Na podstawie § 2 ust. 2 i 3 lit. a) uchwały Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1950 r. - Instrukcja nr 2 w sprawie składu, podziału pracy i trybu działania prezydiów rad narodowych (Monitor Polski Nr A-57, poz. 654 z późniejszymi zmianami) Prezydium Rządu za zgodą Rady Państwa uchwala, co następuje:
1. W uchwale nr 438 Prezydium Rządu z dnia 24 maja 1952 r. w przedmiocie ilości członków prezydiów wojewódzkich rad narodowych oraz Rad Narodowych m. st. Warszawy i m. Łodzi (Monitor Polski Nr A-61, poz. 925) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Rady Narodowej m. st. Warszawy oraz Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie - przewodniczący, 4 zastępców, sekretarz i 5 członków prezydium";

2) w § 1 pkt 2 skreśla się wyraz "Katowicach".

2. Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.