Monitor Polski

M.P.1957.6.35

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 stycznia 1957 r.

UCHWAŁA NR 22
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 stycznia 1957 r.
w sprawie zmiany uchwały z dnia 22 lutego 1956 r. w sprawie zasad przydziału odzieży specjalnej i sprzętu ochrony osobistej dla pracowników cywilnych zatrudnionych w wojsku.

§  1. W uchwale nr 93 Prezydium Rządu z dnia 22 lutego 1956 r. w sprawie zasad przydziału odzieży specjalnej i sprzętu ochrony osobistej dla pracowników cywilnych zatrudnionych w wojsku (Monitor Polski Nr 17, poz. 245) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. 1. Przepisy uchwały obejmują również pracowników cywilnych zatrudnionych w Wojskach Wewnętrznych, w Milicji Obywatelskiej i w Służbie Więziennej.

2. Uprawnienia Ministra Obrony Narodowej określone w § 2 ust. 2 i w § 6 przysługują w stosunku do Wojsk Wewnętrznych i Milicji Obywatelskiej Ministrowi Spraw Wewnętrznych, a w stosunku do Służby Więziennej - Ministrowi Sprawiedliwości.";

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Wykonanie uchwały porucza się Ministrom: Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości".

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.