Monitor Polski

M.P.1955.97.1326

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 października 1955 r.

UCHWAŁA NR 804
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 października 1955 r.
zmieniająca uchwałę z dnia 20 lipca 1949 r. w sprawie mieszkań reprezentacyjnych.

Na podstawie art. 1 ust. 3 dekretu z dnia 28 lipca 1948 r. o najmie lokali (Dz. U. z 1953 r. Nr 35, poz. 152) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. W § 3 uchwały Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1949 r. w sprawie mieszkań reprezentacyjnych (Monitor Polski z 1949 r. Nr A-71, poz. 904 i z 1951 r. Nr A-87, poz. 1196) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Koszty urządzenia i konserwacji, jak również oświetlenia, opału i utrzymania czystości mieszkań reprezentacyjnych, tudzież wszelkie opłaty i daniny publiczne od tych lokali ponosi Skarb Państwa. Odpowiednie kredyty na urządzenie i odnowienie mieszkań reprezentacyjnych przewidziane są w budżecie Urzędu Rady Ministrów, a kredyty na pozostałe wydatki związane z konserwacją, świadczeniami i opłatami publicznymi należnymi od tych mieszkań przewidziane są w budżetach właściwych organów administracji państwowej".

§  2. Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Finansów i Szefowi Urzędu Rady Ministrów.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1956 r.