§ 1. - Zm.: uchwała z dnia 10 stycznia 1961 r. w sprawie zasad realizacji w 1961 r. inwestycji szybko rentujących się, związanych z postępem technicznym lub rozwojem produkcji eksportowej albo zastępującej import oraz innych drobnych inwestycji nie objętych narodowym planem gospodarczym.

Monitor Polski

M.P.1961.68.293

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 września 1961 r.
§  1.
W § 7 uchwały nr 28 Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1961 r. w sprawie zasad realizacji w 1961 r. inwestycji szybko rentujących się, związanych z postępem technicznym lub rozwojem produkcji eksportowej albo zastępującej import, oraz innych drobnych inwestycji nie objętych narodowym planem gospodarczym (Monitor Polski Nr 11, poz. 61) wprowadza się następujące zmiany:
1)
dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
2)
dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu:

"2. Związek Spółdzielni Inwalidów oraz spółdzielnie zrzeszone w tym Związku mogą przekraczać limity inwestycji ustalone w narodowym planie gospodarczym do wysokości dotacji określonej w § 5 uchwały nr 349 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1959 r. w sprawie rozwoju spółdzielczości inwalidzkiej."