Zm.: uchwała z dnia 10 listopada 1956 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień państwowych przedsiębiorstw przemysłowych oraz uchwałę z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie dodatkowych środków do popierania i rozwoju produkcji ubocznej materiałów dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego.

Monitor Polski

M.P.1958.25.144

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1958 r.

UCHWAŁA NR 29
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 stycznia 1958 r.
zmieniająca uchwałę z dnia 10 listopada 1956 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień państwowych przedsiębiorstw przemysłowych oraz uchwałę z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie dodatkowych środków do popierania i rozwoju produkcji ubocznej materiałów dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W § 1 pkt 5 uchwały nr 704 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1956 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień państwowych przedsiębiorstw przemysłowych (Monitor Polski z 1956 r. Nr 94, poz. 1047 i z 1957 r. Nr 6, poz. 36) skreśla się zdanie trzecie w brzmieniu następującym: "całkowity zysk z produkcji ubocznej przeznacza się na fundusz zakładowy".
W uchwale nr 719 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie dodatkowych środków do popierania i rozwoju produkcji ubocznej materiałów dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 100, poz. 1154) skreśla się §§ 10-15, a dotychczasowe §§ 16 i 17 otrzymują kolejną numerację 10 i 11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1958 r.