Zm.: uchwała w sprawie zasad zaopatrzenia materiałowo-technicznego na lata 1984 i 1985.

Monitor Polski

M.P.1985.2.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1985 r.

UCHWAŁA Nr 11
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 lutego 1985 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zaopatrzenia materiałowo-technicznego na lata 1984 i 1985.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o planowaniu społeczno-gospodarczym (Dz. U. Nr 7, poz. 51 i z 1983 r. Nr 71, poz. 318) oraz w związku z art. 3 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301, z 1956 r. Nr 54, poz. 244 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) i z ust. 13 i 15 rozdziału 3 uchwały Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 kwietnia 1983 r. o narodowym planie społeczno-gospodarczym na lata 1983-1985 (Dz. U. Nr 24, poz. 103) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
W uchwale nr 142 Rady Ministrów z dnia 24 października 1983 r. w sprawie zasad zaopatrzenia materiałowo-technicznego na lata 1984 i 1985 (Monitor Polski Nr 37, poz. 206 i z 1984 r. Nr 10, poz. 67) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Jednostkom obrotu, o których mowa w ust. 2, przysługuje prawo pierwokupu materiałów objętych obowiązkowym pośrednictwem obrotu, odprzedawanych przez odbiorców tych materiałów. Nieskorzystanie z prawa pierwokupu w ciągu 14 dni od otrzymania oferty oznacza rezygnację z tego prawa. W wypadkach awaryjnych przedsiębiorstwo może dokonać odprzedaży tych materiałów we własnym zakresie, zawiadamiając o tym właściwą jednostkę obrotu.";

2)
w § 6 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

"10. Upoważnia się Ministra Gospodarki Materiałowej do wyłączenia stosowania prawa pierwokupu, o którym mowa w ust. 9, niektórych materiałów objętych obowiązkowym pośrednictwem. Wyłączenie to nie dotyczy odbiorców dokonujących zakupu materiałów objętych obowiązkowym pośrednictwem w trybie ustalonym w § 10 ust. 1, 2 i 6.";

3)
w § 9 w ust. 3 w pkt 1 cyfrę "5" zastępuje się cyfrą "2";
4)
w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Limity zużycia energii elektrycznej oraz limity zużycia gazu ziemnego i koksowniczego ustala Główny Inspektor Gospodarki Energetycznej lub upoważnieni przez niego dyrektorzy okręgowych inspektoratów gospodarki energetycznej.";

5)
w § 10 w ust. 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) realizacją osiedlowego budownictwa mieszkaniowego wraz z infrastrukturą techniczną i społeczną na terenie województwa stołecznego warszawskiego.";

6)
w § 12 w ust. 2 w pkt 4 na końcu dodaje się wyrazy:

"albo odprzedały materiały objęte obowiązkowym pośrednictwem obrotu niezgodnie z przepisem § 6 ust. 9,";

7)
w § 13 w ust. 1 skreśla się pkt 5.
2.
W załączniku nr 1 do uchwały nr 142 Rady Ministrów z dnia 24 października 1983 r. po lp. 95 dodaje się lp. 95a w brzmieniu:
Lp.Symbol Systematycznego wykazu wyrobówNazwa materiałuNazwa jednostki opracowującej propozycje bilansu
"95a0631-0637Łożyska toczneCentrala Techniczno-Handlowa Przemysłu Precyzyjnego "Prema"
3.
W załączniku nr 2 do uchwały nr 142 Rady Ministrów z dnia 24 października 1983 r. dodaje się lp. 30 w brzmieniu:
Lp.Nazwa jednostki uprawnionej do obrotu w trybie obowiązkowego pośrednictwaNazwa paliw, surowców i wyrobów objętych obowiązkowym pośrednictwem (według Systematycznego wykazu wyrobów)Symbol Systematycznego wykazu wyrobów
"30Centrala Techniczno-Handlowa Przemysłu Precyzyjnego "Prema"Łożyska toczne0631-0637"
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1985 r.