Monitor Polski

M.P.1984.10.67

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 marca 1984 r.

UCHWAŁA Nr 50
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 marca 1984 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zaopatrzenia materiałowo-technicznego na lata 1984 i 1985.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o planowaniu społeczno-gospodarczym (Dz. U. z 1982 r. Nr 7, poz. 51 i z 1983 r. Nr 71, poz. 318) oraz w związku z art. 3 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301, z 1956 r. Nr 54, poz. 244 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) i z ust. 13 i 15 rozdziału 3 uchwały Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 kwietnia 1983 r. o narodowym planie społeczno-gospodarczym na lata 1983-1985 (Dz. U. Nr 24, poz. 103) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. W § 10 uchwały nr 142 Rady Ministrów z dnia 24 października 1983 r. w sprawie zasad zaopatrzenia materiałowo-technicznego na lata 1984 i 1985 (Monitor Polski Nr 37, poz. 206) wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) produkcję wyrobów przetworzonych przeznaczonych na eksport do krajów, których listę ustala Minister Handlu Zagranicznego";

2) w ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy: "nie wymienioną w ust. 1 pkt 5".
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 30 marca 1984 r.