Zm.: uchwała w sprawie zasad zaliczania w jednostkach gospodarki uspołecznionej środków pracy oraz innych przedmiotów i urządzeń długotrwałego użytkowania środków trwałych.

Monitor Polski

M.P.1985.48.312

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1985 r.

UCHWAŁA Nr 312
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 grudnia 1985 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zaliczania w jednostkach gospodarki uspołecznionej środków pracy oraz innych przedmiotów i urządzeń długotrwałego użytkowania do środków trwałych.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 108 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1980 r. w sprawie zasad zaliczania w jednostkach gospodarki uspołecznionej środków pracy oraz innych przedmiotów i urządzeń długotrwałego użytkowania do środków trwałych (Monitor Polski Nr 29, poz. 160) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 2 liczbę "30.000" zastępuje się liczbą "150.000";
2)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Nie zalicza się do środków trwałych, określonych w § 1, następujących przedmiotów i urządzeń o wartości ponad 150.000 zł (cena zakupu, koszt wytworzenia):

1) maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży, znajdujących się u ich producentów lub w jednostkach handlowych,

2) maszyn, urządzeń, środków transportu i innych przedmiotów w przedsiębiorstwach remontowych, przeznaczonych do wymiany za przyjęte do remontu,

3) budynków i budowli znajdujących się w budowie tj. nie przejętych do użytkowania,

4) maszyn i urządzeń, środków transportu i innych przedmiotów, wymagających i nie wymagających montażu lub zainstalowania, stanowiących wyposażenie zakładów, wydziałów i innych obiektów znajdujących się w budowie, tj. nie przejętych do użytkowania,

5) odzieży specjalnej (roboczej i ochronnej) oraz obuwia specjalnego i sprzętu ochrony osobistej,

6) książek, dzieł sztuki, eksponatów muzealnych,

7) środków dydaktycznych służących do nauczania i wychowania, z wyjątkiem środków dydaktycznych w szkołach wyższych, a także maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie warsztatów szkolnych, instrumentów muzycznych stanowiących wyposażenie wyższych szkół artystycznych oraz środków transportu,

8) inwentarza żywego, zwierząt pociągowych, zwierząt w ogrodach zoologicznych i zwierząt cyrkowych,

9) części zapasowych do maszyn, urządzeń i środków transportu, oprzyrządowania maszyn i urządzeń oraz przyrządów specjalnych (matryc, wykrojników, modeli, sprawdzianów itp.) stosowanych tylko do produkcji określonych wyrobów, z wyjątkiem form bateryjnych używanych do produkcji betonów i prefabrykatów,

10) kas rejestracyjnych, wag, lodówek, lad chłodniczych, szyldów, w tym także sklepowych wraz z urządzeniami pomocniczymi, nie wbudowanych instrumentów muzycznych (w tym również telewizorów, radioodbiorników), z wyjątkiem instrumentów, o których mowa w pkt 7, mebli i dywanów, stanowiących wyposażenie biur, obiektów socjalno-kulturalnych, handlowych, gastronomicznych, magazynowych i usługowych, a także urządzeń przenośnych służących do sprzedaży, jak: wózki saturaturowe, automaty, stragany,

11) urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych oraz sprzętu pożarniczego, jak np. agregatów pożarniczych, działek, masztów pionowych, aparatów ochrony dróg oddechowych itp., z wyjątkiem samochodów i statków pożarniczych oraz stałej i półstałej instalacji gaśniczej,

12) maszyn, urządzeń i środków transportu nabytych w ramach kontraktów eksportowych na wykonanie usług lub budowę obiektów, jeżeli w toku ich realizacji zostały całkowicie zużyte lub rozliczone,

13) urządzeń rozbieralnych (np. rusztowań, zestawów metalowych, szalunków przestawnych), stanowiących w okresie robót lub remontów budowlano-montażowych wyposażenie placów budowy lub jego zaplecza,

14) zaplecza produkcyjno-usługowego i socjalno-administracyjnego placów budowy, przeznaczonego do likwidacji po zakończeniu budowy, z wyjątkiem obiektów służących jako zaplecze wielokrotnego użytku (np. barakowozy, kontenery),

15) aparatury naukowo-badawczej i specjalnej, nabytej lub wytworzonej w celu wykonania pracy naukowo-badawczej bądź rozwojowej, w tym również urządzeń prototypowych - do czasu zakończenia tej pracy i przekazania aparatury właściwej jednostce organizacyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.";

3)
w § 4 skreśla się wyrazy: "W zakresie uregulowanym uchwałą".
1.
Przedmioty zaliczone dotychczas do środków trwałych, które po podwyższeniu dolnej granicy do 150.000 zł nie odpowiadają kryteriom środków trwałych, podlegają przekwalifikowaniu do przedmiotów nietrwałych.
2.
Minister Finansów w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego określi szczegółowe zasady przekwalifikowania przedmiotów, o których mowa w ust. 1, do przedmiotów nietrwałych oraz zasady ich rozliczania.
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów ogłosi w Monitorze Polskim jednolity tekst uchwały nr 108 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1980 r. w sprawie zasad zaliczania w jednostkach gospodarki uspołecznionej środków pracy oraz innych przedmiotów i urządzeń długotrwałego użytkowania do środków trwałych, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały oraz z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji paragrafów, ustępów, punktów i liter.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1986 r.