Zm.: uchwała w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń.

Monitor Polski

M.P.1986.28.200

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 września 1986 r.

UCHWAŁA Nr 140
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 września 1986 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń.

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 118, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1974 r. Nr 24, poz. 142, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i z 1982 r. Nr 45, poz. 291) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W § 1 w ust. 1 uchwały nr 112 Rady Ministrów z dnia 5 września 1983 r. w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń (Monitor Polski Nr 31, poz. 168) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w pkt 1 kwotę "270 zł" zastępuje się kwotą "550 zł",
2)
w pkt 2 kwotę "180 zł" zastępuje się kwotą "350 zł",
3)
w pkt 3 kwotę "220 zł" zastępuje się kwotą "450 zł".
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 1986 r.