Zm.: uchwała w sprawie zasad wynagradzania sędziów Sądu Najwyższego i członków Biura Orzecznictwa.

Monitor Polski

M.P.1988.28.243

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1988 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 15 września 1988 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania sędziów Sądu Najwyższego i członków Biura Orzecznictwa.

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 45, poz. 241) Rada Państwa uchwala, co następuje:
W uchwale Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1985 r. w sprawie zasad wynagradzania sędziów Sądu Najwyższego i członków Biura Orzecznictwa (Monitor Polski Nr 43, poz. 272, z 1987 r. Nr 6, poz. 42 i z 1988 r. Nr 4, poz. 31) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wynagrodzenie zasadnicze sędziów Sądu Najwyższego ustala się w wysokości 58.000-70.000 zł."

Miesięczne kwoty wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w § 1, obejmują dodatki do wynagrodzenia przyznane na podstawie przepisów uchwały nr 17 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen (Monitor Polski Nr 3, poz. 20).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1988 r.