§ 1. - Zm.: uchwała w sprawie zasad wynagradzania sędziów Sądu Najwyższego i członków Biura Orzecznictwa.

Monitor Polski

M.P.1988.28.243

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1988 r.
§  1.
W uchwale Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1985 r. w sprawie zasad wynagradzania sędziów Sądu Najwyższego i członków Biura Orzecznictwa (Monitor Polski Nr 43, poz. 272, z 1987 r. Nr 6, poz. 42 i z 1988 r. Nr 4, poz. 31) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wynagrodzenie zasadnicze sędziów Sądu Najwyższego ustala się w wysokości 58.000-70.000 zł."