Zm.: uchwała w sprawie zasad wynagradzania radców prawnych i referentów prawnych zatrudnionych w przedsiębiorstwach państwowych, zjednoczeniach oraz w bankach państwowych.

Monitor Polski

M.P.1971.31.197

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1971 r.

UCHWAŁA Nr 104
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 maja 1971 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania radców prawnych i referentów prawnych zatrudnionych w przedsiębiorstwach państwowych, zjednoczeniach oraz w bankach państwowych.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W § 4 uchwały nr 400 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1963 r. w sprawie zasad wynagradzania radców prawnych i referentów prawnych zatrudnionych w przedsiębiorstwach państwowych, zjednoczeniach oraz w bankach państwowych (Monitor Polski Nr 94, poz. 438) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wynagrodzenie zasadnicze podwyższone o 10% przysługuje również radcy prawnemu, zatrudnionemu wyłącznie w zakładach pracy uprawnionych do prowadzenia działalności handlu zagranicznego, bez względu na to, czy jest zatrudniony w jednym, czy w kilku zakładach pracy."

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1971 r.