Zm.: uchwała w sprawie zasad wynagradzania prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.

Monitor Polski

M.P.1988.28.244

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1988 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 15 września 1988 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.

Na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 31, poz. 138) Rada Państwa uchwala, co następuje:
W uchwale Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1985 r. w sprawie zasad wynagradzania prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury (Monitor Polski Nr 43, poz. 273, z 1987 r. Nr 6, poz. 43 i z 1988 r. Nr 4, poz. 32) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.
Miesięczne kwoty wynagrodzenia zasadniczego, ustalone w załączniku do niniejszej uchwały, obejmują dodatki do wynagrodzenia przyznane na podstawie przepisów uchwały nr 17 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen (Monitor Polski Nr 3, poz. 20).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1988 r.

ZAŁĄCZNIK

TABELA STANOWISK ORAZ KWOT MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PROKURATORÓW, ASESORÓW I APLIKANTÓW

StanowiskoKwota miesięcznego wynagrodzenia w zł
prokurator Prokuratury Generalnej58.000–70.000
wiceprokurator Prokuratury Generalnej46.000–66.000
prokurator wojewódzki
prokurator prokuratury wojewódzkiej
wiceprokurator prokuratury wojewódzkiej42.000–60.000
prokurator rejonowy
prokurator prokuratury rejonowej
wiceprokurator prokuratury rejonowej41.000–57.000
asesor32.000–48.000
aplikant21.000–39.000