Zm.: uchwała w sprawie zasad wynagradzania prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.

Monitor Polski

M.P.1987.6.43

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1987 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 30 stycznia 1987 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.

Na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 31, poz. 138) Rada Państwa uchwala, co następuje:
W uchwale Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1985 r. w sprawie zasad wynagradzania prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury (Monitor Polski Nr 43, poz. 273) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Tworzy się fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w wysokości 2% planowanych wynagrodzeń osobowych osób wymienionych w § 1, pozostający w dyspozycji Przewodniczącego Rady Państwa.",

b)
dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Przewodniczący Rady Państwa może upoważnić Prokuratora Generalnego do dysponowania funduszem nagród, o którym mowa ust. 2.

4. w razie niewykorzystania wynagrodzeń osobowych w wyniku niższej niż planowano obsady etatowej, zaoszczędzone z tego tytułu środki przeznacza się na zwiększenie funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1, w wysokości określanej corocznie w centralnym planie rocznym.",

2)
załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały otrzymują brzmienie ustalone w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1987 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA STANOWISK ORAZ KWOT MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PROKURATORÓW, ASESORÓW I APLIKANTÓW

StanowiskoKwota miesięcznego wynagrodzenia w zł
prokurator Prokuratury Generalnej36.000-41.000
wiceprokurator Prokuratury Generalnej24.000-39.000
prokurator wojewódzki
prokurator prokuratury wojewódzkiej
wiceprokurator prokuratury wojewódzkiej21.000-34.000
prokurator rejonowy
prokurator prokuratury rejonowej
wiceprokurator prokuratury rejonowej21.000-31.000
asesor16.000-20.000
aplikant11.500-15.000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH DLA PROKURATORÓW

Stawka dodatku funkcyjnegoMiesięczna kwota w zł
1 2.000
2 3.000
3 4.000
4 5.000
5 6.000
6 7.000
7 8.000
8 9.000
910.000
1012.000

ZAŁĄCZNIK Nr  3

TABELA STANOWISK I STAWEK DODATKÓW FUNKCYJNYCH DLA PROKURATORÓW

Lp.Funkcja (stanowisko)Stawka dodatku funkcyjnego
1dyrektor departamentu (Gabinetu Prokuratora Generalnego, biura)6-10
2wicedyrektor departamentu (Gabinetu Prokuratora Generalnego, biura), doradca Prokuratora Generalnego5-9
3naczelnik wydziału w Prokuraturze Generalnej4-8
4radca Prokuratora Generalnego4-8
5wizytator w Prokuraturze Generalnej3-8
6kierownik działu lub rejonu w Prokuraturze Generalnej2-7
7prokurator Prokuratury Generalnej5-7
8wiceprokurator Prokuratury Generalnej2-5
9prokurator wojewódzki 6-10
10zastępca prokuratora wojewódzkiego4-8
11naczelnik wydziału w prokuraturze wojewódzkiej3-6
12wizytator w prokuraturze wojewódzkiej2-5
13kierownik działu lub rejonu w prokuraturze wojewódzkiej2-4
14kierownik wojewódzkiego ośrodka szkolenia1-3
15rzecznik prasowy w prokuraturze wojewódzkiej1-3
16prokurator rejonowy3-6
17zastępca prokuratora rejonowego2-5
18kierownik działu lub rejonu w prokuraturze rejonowej1-2