§ 1. - Zm.: uchwała w sprawie zasad wynagradzania prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.

Monitor Polski

M.P.1988.28.244

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1988 r.
§  1.
W uchwale Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1985 r. w sprawie zasad wynagradzania prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury (Monitor Polski Nr 43, poz. 273, z 1987 r. Nr 6, poz. 43 i z 1988 r. Nr 4, poz. 32) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.