§ 1. - Zm.: uchwała w sprawie zasad wynagradzania prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.

Monitor Polski

M.P.1987.6.43

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1987 r.
§  1.
W uchwale Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1985 r. w sprawie zasad wynagradzania prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury (Monitor Polski Nr 43, poz. 273) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Tworzy się fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w wysokości 2% planowanych wynagrodzeń osobowych osób wymienionych w § 1, pozostający w dyspozycji Przewodniczącego Rady Państwa.",

b)
dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Przewodniczący Rady Państwa może upoważnić Prokuratora Generalnego do dysponowania funduszem nagród, o którym mowa ust. 2.

4. w razie niewykorzystania wynagrodzeń osobowych w wyniku niższej niż planowano obsady etatowej, zaoszczędzone z tego tytułu środki przeznacza się na zwiększenie funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1, w wysokości określanej corocznie w centralnym planie rocznym.",

2)
załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały otrzymują brzmienie ustalone w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.