Monitor Polski

M.P.1966.71.333

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 1966 r.

UCHWAŁA Nr 381
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 grudnia 1966 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w zjednoczeniach (jednostkach równorzędnych) grupujących państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe i budowlano-montażowe.

Rada Ministrów w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale nr 132 Rady Ministrów z dnia 4 maja 1964 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w zjednoczeniach (jednostkach równorzędnych) grupujących państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe i budowlano-montażowe (Monitor Polski Nr 32, poz. 140) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Właściwy minister (kierownik urzędu centralnego) może w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac uzupełnić tabelę płac oraz taryfikator kwalifikacyjny stanowiskami dodatkowymi, określając dla nich wynagrodzenie zasadnicze i wymagania kwalifikacyjne.";

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac może ustalić dla danego resortu wyrażony w procentach liczby zatrudnionych w zjednoczeniach limit, w którego ramach właściwy minister (kierownik urzędu centralnego) może przyznać poszczególnym zjednoczeniom prawo do podwyższenia w granicach do 10% wynagrodzeń zasadniczych pracowników zatrudnionych na stanowisku starszego inspektora i na stanowiskach wyższych.

Prawo do podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych:

- odnosi się w zasadzie do pracowników posiadających maksymalne kwalifikacje określone dla danego stanowiska w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

- dotyczyć może maksymalnie 20% pracowników zatrudnionych w poszczególnych zjednoczeniach.",

2) w § 3 ust. 3 dodaje się następujące wyrazy: "Nie dotyczy to pracowników zatrudnionych na stanowiskach: maszynistki w maszynopisowni, telefonistki, starszego woźnego, woźnego, portiera, szatniarza, windziarza, sprzątaczki.";
3) w § 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Pracownikom zjednoczeń poza premiami przewidzianymi w ust. 1 nie mogą być przyznawane nagrody ani premie z innych tytułów; nie dotyczy to nagród jubileuszowych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów oraz nagród: państwowych, za udział w konkursach, za osiągnięcia racjonalizatorskie, za projekty wynalazcze, za opracowanie konkretnych tematów z zakresu postępu techniczno-ekonomicznego oraz za eksport kompletnych obiektów przemysłowych - jeżeli zjednoczenie pełni funkcję generalnego dostawcy tych obiektów.";

4) w "Taryfikatorze kwalifikacyjnym dla stanowisk pracy w zjednoczeniach", stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały, zamieszczona na końcu załącznika uwaga otrzymuje brzmienie:

"Uwaga:

1. Do lat praktyki dolicza się okres stażu pracy.

2. Przez praktykę w zawodach technicznych rozumie się przynajmniej 2 lata praktyki w przedsiębiorstwie przemysłowym bądź budowlano-montażowym, w tym co najmniej 1 rok praktyki w ruchu przedsiębiorstwa; jaka praktyka jest równorzędna z praktyką w ruchu przedsiębiorstwa przemysłowego dla zjednoczeń (jednostek równorzędnych) nieprzemysłowych, określają wytyczne właściwych ministrów (kierowników urzędów centralnych).

3. Zatrudnienie pracowników nie posiadających praktyki, o której mowa w ust. 2, może mieć miejsce za zgodą właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego).";

5) w "Ramowych zasadach premiowania pracowników w zjednoczeniach (jednostkach równorzędnych) grupujących państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe", stanowiących załącznik nr 3 do uchwały:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Premie pracowników zjednoczeń grupujących państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe, zwanych dalej zjednoczeniami, wypłaca się z funduszu premiowego ustalonego w wysokości określonej corocznie we wskaźnikach planu.

2. Tryb ustalenia funduszu premiowego dla zjednoczeń określa Rada Ministrów w uchwale o narodowym planie gospodarczym.

3. Wysokość planowanego funduszu premiowego ustalonego dla poszczególnych zjednoczeń powinna być zróżnicowana w zależności od stopnia napięcia zadań określonych planami zjednoczeń, zwłaszcza stopnia poprawy w stosunku do wyników roku ubiegłego, ze szczególnym uwzględnieniem:

- poprawy wskaźnika finansowego,

- postępu techniczno-ekonomicznego (nowych uruchomień, unowocześnienia konstrukcji wyrobów, maszyn i urządzeń, opanowania nowych, bardziej efektywnych ekonomicznie technologii produkcji,

- przyrostu produkcji eksportowej,

- przyrostu produkcji szczególnie poszukiwanych asortymentów, przeznaczonych na zaopatrzenie rynku krajowego,

- poprawy wskaźnika wykorzystania mocy produkcyjnych,

- wzrostu wydajności pracy i obniżenia pracochłonności wyrobów,

- zakresu koordynacji branżowej lub terenowo-branżowej.

4. Fundusz premiowy nie może być niższy niż 12% i wyższy niż 35% płac zasadniczych pracowników zjednoczenia. Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac może podwyższyć górną granicę limitu funduszu premiowego do 40% płac zasadniczych pracowników zjednoczeń, w których:

- dotychczasowy fundusz premiowy kształtuje się w tej wysokości,

- wysokość ta wynika z likwidacji nagród lub premii pozaplanowych, włączonych do funduszu premiowego.

5. W ramach funduszu premiowego, o którym mowa w ust. 3, tworzy się w ministerstwach (urzędach centralnych) rezerwę w wysokości do 5% tego funduszu, z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu premiowego zjednoczeń, na premie za realizację niektórych ważnych zadań zleconych dodatkowo w ciągu roku, ze szczególnym uwzględnieniem zadań z dziedziny postępu techniczno-ekonomicznego, produkcji eksportowej oraz poprawy wyniku ekonomicznego.",

b) w § 2 ust. 1 wyrazy "innych zadań dodatkowych" zastępuje się wyrazami "zadań ponadplanowych",
c) w § 3 ust. 3 pkt 2 skreśla się wyrazy "oraz inne zadania dodatkowe",
d) w § 4 skreśla się ust. 4; ust. 5, 6 i 7 oznacza się jako ust. 4, 5 i 6, a ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"1. Powszechnie obowiązującą podstawę premiowania kierownictwa zjednoczenia stanowią zadania w zakresie:

1) uruchomienia produkcji nowych wyrobów,

2) wykonania dyrektywnych wartościowych zadań eksportowych wyrażonych w złotych dewizowych, z podziałem na podstawowe obszary geograficzne, z uwzględnieniem zmian między tymi obszarami, wprowadzonych przez Ministra Handlu Zagranicznego lub upoważnione przez niego jednostki organizacyjne handlu zagranicznego.

2. Ministrowie (kierownicy urzędów centralnych, przewodniczący prezydiów wojewódzkich rad narodowych lub rad narodowych miast wyłączonych z województw) zobowiązani są do:

1) wyznaczania zjednoczeń, w których osiągnięcie i poprawa wskaźników jakościowych produkcji jest zadaniem stanowiącym dodatkowo obowiązującą podstawę premiowania kierownictwa zjednoczenia; rodzaj i formę wskaźników jakościowych określają właściwi ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) w porozumieniu z Prezesem Centralnego Urzędu Jakości i Miar,

2) wyznaczania dla poszczególnych zjednoczeń na dany okres dodatkowo zadań branżowych.

3. Zadaniami branżowymi, o których mowa w ust. 2 pkt 2, mogą być w szczególności:

- ponadplanowa poprawa dyrektywnego wskaźnika finansowego,

- wykonanie dostaw wyznaczonych asortymentów w terminach określonych umowami,

- terminowa realizacja wybranych zadań z zakresu postępu techniczno-ekonomicznego, mających szczególne znaczenie dla rozwoju branży,

- polepszenie jakości (gatunkowości) produkcji i jej unowocześnienie,

- uzyskanie wyższego wskaźnika wykorzystania mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwach,

- wzrost wydajności pracy,

- terminowe oddanie do użytku nowych obiektów inwestycyjnych,

- dotrzymanie lub obniżenie wskaźnika zapasów.",

e) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Prezes Rady Ministrów może ustalić dla poszczególnych gałęzi i branż przemysłu zadania i warunki odmienne od ustalonych w § 4 i 7 lub ustalić odmienne zasady premiowania.",

f) w § 6 ust. 2 skreśla się wyrazy "dodatkowego lub",
g) w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W razie niepełnego wykonania dyrektywnych zadań eksportowych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, może być przyznana - za zgodą właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego - przewodniczącego prezydium wojewódzkiej rady narodowej lub rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) - premia w wysokości pomniejszonej o kwoty wynikające z potrącenia 1% premii za każdą 0,1% brakującą do 100% wykonania dyrektywnych zadań eksportowych, z tym że premia nie przysługuje, jeżeli zadania eksportowe zostały wykonane w 90% lub poniżej.",

h) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. Wypłata premii w pełnej wysokości dla kierownictwa za wykonanie zadań stanowiących podstawę premiowania, o których mowa w § 4, uzależniona jest od uzyskania wskaźnika finansowego co najmniej na poziomie wynikającym z dyrektywnych wskaźników planu.

2. Przez wskaźniki finansowe, o których mowa w ust. 1, w § 1 ust. 3 oraz w § 4 ust. 3, rozumie się wskaźniki rentowności (netto, brutto lub przerobu) albo wskaźniki stopy zysku zjednoczenia, których sposób obliczania ustalają w drodze zarządzenia Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Minister Finansów. Rodzaj dyrektywnego wskaźnika finansowego określa dla zjednoczenia Minister Finansów w porozumieniu z właściwym ministrem (kierownikiem urzędu centralnego). Dotyczy to również tych zjednoczeń, w których funkcję dyrektywnych wskaźników spełniają inne wskaźniki od wyżej wymienionych.

3. W razie niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1, premie obliczone zgodnie z przepisami § 4 i 6 ulegają obniżeniu, przy czym premie nie przysługują przy osiągnięciu wskaźnika finansowego w 95% lub poniżej. Ministrowie (kierownicy urzędów centralnych, przewodniczący prezydiów wojewódzkich rad narodowych lub rad narodowych miast wyłączonych z województw) ustalą dla poszczególnych zjednoczeń, w zależności od stopnia napięcia zadań w zakresie wyniku ekonomicznego, zróżnicowane procenty odchyleń potrąceń premiowych przy osiągnięciu wyniku ekonomicznego poniżej 100% - do 95%,

i) w § 8:

– w pkt 1 po wyrazach "kierownictwu na dany okres" przecinek zastępuje się średnikiem oraz dodaje się wyrazy "nie dotyczy to potrąceń z premii i premii dodatkowych, o których mowa w § 11 ust. 3",

– w pkt 2 po wyrazach "wykonanie określonych zadań związanych z wykonaniem przez zjednoczenie funkcji koordynatora branżowego," dodaje się wyrazy "- udzielanie bezpośredniej pomocy przedsiębiorstwu w realizacji zadań gospodarczych",

j) w § 11 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. 1) W zjednoczeniach, w których udział kooperacji zewnętrznej w wartości produkcji sprzedanej zjednoczenia stanowi więcej niż 3%, wypłatę premii przysługującej za wykonanie zadań stanowiących podstawę premiowania dla:

- dyrekcji zjednoczenia,

- głównych specjalistów,

- kierowników oraz pracowników inżynieryjno-technicznych i ekonomicznych zatrudnionych w komórkach organizacyjnych, zajmujących się sprawami planowania i koordynacji wykonania produkcji, zaopatrzenia i zbytu -

uzależnia się dodatkowo od wykonania przez zgrupowane w zjednoczeniu przedsiębiorstwa zadań w zakresie dostaw kooperacji zewnętrznej.

2) Przez dostawy kooperacji zewnętrznej rozumie się dostawy kooperacyjne w rozumieniu uchwały nr 314 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1961 r. w sprawie usprawnienia kooperacji przemysłowej (Monitor Polski Nr 69, poz. 296), wykonywane na rzecz innych przedsiębiorstw nie zgrupowanych w danym zjednoczeniu. Stopień wykonania zadań kooperacji zewnętrznej oblicza się w sposób określony dla przedsiębiorstw przemysłowych według wartości tych dostaw.

3) W razie niespełnienia warunku wykonania dostaw kooperacji zewnętrznej, premie przysługujące pracownikom, o których mowa w pkt 1, za wykonanie innych zadań podlegają zmniejszeniu według następującej tabeli:

Lp.Procent wykonania dostaw kooperacyjnych% potrąceń premii
1 100%0
2 poniżej 100 do 98% za każdą 0,1%2,5%
3 98 i poniżej50%

W szczególnie uzasadnionych wypadkach właściwi ministrowie (kierownicy urzędów centralnych, przewodniczący prezydiów wojewódzkich rad narodowych lub rad narodowych miast wyłączonych z województw), na podstawie wniosku zjednoczenia - dostawcy, uzgodnionego z odbiorcą dostaw kooperacyjnych, mogą na określony czas wyrazić zgodę na niestosowanie sankcji za niewykonanie dostaw kooperacyjnych elementów lub artykułów, których produkcja znajduje się w stadium opanowywania.

4) W razie pełnej realizacji dostaw kooperacji zewnętrznej przy równoczesnym niepełnym wykonaniu innych zadań objętych premiowaniem potrącenia z tytułu niewykonania tych zadań ulegają zmniejszeniu o 50%.

5) W razie pełnego wykonania dostaw kooperacji zewnętrznej pracownikom wymienionym w w pkt 1 przysługuje, niezależnie od uprawnień zawartych w pkt 4, prawo do dodatkowej premii z funduszu tworzonego w wysokości 10% wysokości premii należnej tym pracownikom za wykonanie zadań premiowych ustalonych na dany okres. W tym wypadku wysokość premii indywidualnej pracowników uprawnionych do pobierania dodatkowych premii za wykonanie zadań kooperacyjnych może być podwyższona o 10 punktów w stosunku do limitów, o których mowa w ust. 2.

6) W razie niewykonania zadań stanowiących podstawę premiowania bądź niespełnienia warunków wypłaty premii z przyczyn niezależnych od zjednoczenia - właściwy minister (kierownik urzędu centralnego) może wyrazić zgodę na wypłatę premii, z tym że premie te obciążają rezerwę funduszu premiowego będącą w dyspozycji ministrów (kierowników urzędów centralnych).",

k) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Wypłaty premii z planowanego funduszu premiowego, o którym mowa w § 1 ust. 3, nie mogą przekraczać funduszu premiowego, ustalonego na dany rok dla poszczególnych grup pracowników. Dodatkowe premie za wykonanie kooperacji zewnętrznej (§ 11 ust. 3) wypłacane są poza planowanym funduszem płac.";

6) w "Ramowych zasadach premiowania pracowników umysłowych w zjednoczeniach (jednostkach równorzędnych) grupujących państwowe przedsiębiorstwa budowlano-montażowe", stanowiących załącznik nr 4 do uchwały:
a) w § 1:

1) w ust. 1 skreśla się wyraz "dyrektywnych",

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Fundusz premiowy nie może być niższy niż 12% i wyższy niż 35% płac zasadniczych pracowników zjednoczenia.

Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac może podwyższyć górną granicę limitu funduszu premiowego do 40% płac zasadniczych pracowników zjednoczeń, w których:

- dotychczasowy fundusz premiowy kształtuje się w tej wysokości,

- wysokość ta wynika z likwidacji nagród lub premii pozaplanowych włączonych do funduszu premiowego.

Tryb ustalania funduszu premiowego dla zjednoczeń określa Rada Ministrów w uchwale o narodowym planie gospodarczym.",

b) w § 2 ust. 5 w ostatnim zdaniu skreśla się wyrazy "oraz co najmniej 10 punktów za poprawienie wyników.",
c) w § 4 ust. 1 w grupie II część dotycząca funduszu "B" otrzymuje brzmienie:

"B" - 30% funduszu przeznaczonego na premie za wykonanie zadań własnych bądź na premie za szczególne osiągnięcia w pracy tych pracowników.",

d) w § 4 ust. 2 drugie zdanie otrzymuje brzmienie: "Właściwy minister (kierownik urzędu centralnego, przewodniczący prezydium wojewódzkiej rady narodowej lub rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) obowiązany jest uzależniać wypłatę 10% rocznego funduszu premiowego ustalonego dla danego zjednoczenia od wykonania rocznego zadania poprawy planowanego wyniku ekonomicznego przez nadzorowane przedsiębiorstwa oraz może uzależnić wypłatę dalszych 10% rocznego funduszu premiowego pracowników grupy I od wykonania innych zadań rocznych.",
e) w § 6 wyrazy "ulega przywróceniu" zastępuje się wyrazami "może być przywrócony".
§  2. Upoważnia się Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac do wydania jednolitego tekstu uchwały nr 132 Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w zjednoczeniach (jednostkach równorzędnych) grupujących państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe i budowlano-montażowe z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały i zastosowaniem kolejnej numeracji paragrafów, ustępów i punktów.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1967 r., z tym że w I kwartale 1967 r. potrącenia premii za niewykonanie zadań kooperacyjnych, o których mowa w § 1 pkt 3 lit. j) niniejszej uchwały, mogą być decyzją ministra zmniejszone do połowy.