Monitor Polski

M.P.1985.22.165

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 sierpnia 1985 r.

UCHWAŁA Nr 136
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 sierpnia 1985 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników transportu samochodowego, spedycji krajowej i komunikacji miejskiej.

Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23, z 1982 r. Nr 31, poz. 214 i z 1985 r. Nr 20, poz. 85) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale nr 60 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1974 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników transportu samochodowego, spedycji krajowej i komunikacji miejskiej (Monitor Polski Nr 9, poz. 66, z 1978 r. Nr 15, poz. 51 i z 1982 r. Nr 11, poz. 79) § 24 otrzymuje brzmienie:

"§ 24. 1. Upoważnia się zainteresowanych ministrów w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych do podwyższenia stawek płac zasadniczych pracowników objętych uchwałą, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania (Dz. U. Nr 5, poz. 25).

2. Podwyższenie stawek płac zasadniczych, o których mowa w ust. 1, może nastąpić pod warunkiem:

1) odpowiedniego zmniejszenia ruchomej części płac,

2) likwidacji lub zmniejszenia wysokości składników płac nie związanych bezpośrednio z wynikami pracy,

3) włączenia do wynagrodzenia rekompensaty wypłacanej na podstawie przepisów uchwały nr 187 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1981 r. w sprawie podwyższenia cen detalicznych niektórych artykułów żywnościowych (Monitor Polski Nr 22, poz. 200 i z 1984 r. Nr 2, poz. 11) oraz uchwały nr 24 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. w spawie rekompensat pieniężnych z tytułu wprowadzenia z dniem 1 lutego 1982 r. nowych cen detalicznych podstawowych artykułów żywnościowych, opału i energii (Monitor Polski z 1984 r. Nr 3, poz. 29).

3. Wprowadzenie nowych tabel stawek płac zasadniczych (wraz z pochodnymi) może nastąpić wyłącznie w ramach posiadanych przez te jednostki organizacyjne środków przeznaczonych na wynagrodzenia i nie może stanowić podstawy do ubiegania się o zwiększenie z tego tytułu środków na wynagrodzenia w roku bieżącym."

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1985 r.