Zm.: uchwała w sprawie zasad wynagradzania pracowników transportu samochodowego, spedycji krajowej i komunikacji miejskiej.

Monitor Polski

M.P.1982.11.79

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1982 r.

UCHWAŁA Nr 68
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 kwietnia 1982 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników transportu samochodowego, spedycji krajowej i komunikacji miejskiej.

Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i z 1981 r. Nr 6, poz. 23) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 60 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1974 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników transportu samochodowego, spedycji krajowej i komunikacji miejskiej (Monitor Polski z 1974 r. Nr 9, poz. 66 i Dz. U. z 1974 r. Nr 51, poz. 332 oraz Monitor Polski z 1978 r. Nr 15, poz. 51) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Upoważnia się ministrów do wprowadzenia dla pracowników transportu samochodowego dodatku za staż pracy w jednym zakładzie pracy po trzech latach pracy w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego, wzrastającego o 1% za każdy następny rok pracy do wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego po 20 latach pracy.

2. Do okresu wymaganego do uzyskania dodatku za staż pracy zalicza się okresy zatrudnienia po dniu 22 lipca 1944 r. w uspołecznionych zakładach pracy oraz w prywatnych zakładach pracy, które zostały upaństwowione lub przejęte przez uspołecznione zakłady, z wyłączeniem okresów zatrudnienia w zakładzie pracy, w którym umowa o pracę:

1) wygasła na skutek porzucenia pracy przez pracownika,

2) została rozwiązana przez zakład pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika,

3) została rozwiązana w innym trybie, a pracownik nie podjął ponownie pracy przed upływem trzech miesięcy od jej rozwiązania; warunek podjęcia pracy przed upływem trzech miesięcy nie dotyczy:

a) rozwiązania umowy o pracę przez zakład pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, jeżeli pracownik został zarejestrowany w wydziale zatrudnienia właściwego urzędu, a nie uzyskał w ciągu trzech miesięcy propozycji pracy w wykonywanym zawodzie,

b) okresu pobierania renty inwalidzkiej, chorobowej albo zasiłku chorobowego po rozwiązaniu umowy o pracę,

c) przerwy w pracy kobiet spowodowanej koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 4 przed dniem 8 czerwca 1968 r.

3. Szczegółowe zasady zaliczania okresów zatrudnienia do okresów pracy uprawniających do dodatku za staż pracy określa Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w uzgodnieniu z zarządami głównymi właściwych związków zawodowych i na wniosek Ministra Komunikacji.

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do pracowników przedsiębiorstw (zakładów) komunikacji miejskiej oraz innych przedsiębiorstw, dla których dodatki za staż pracy określają odrębne, korzystniejsze przepisy.";

2)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Kierowcom i ich pomocnikom może być przyznany dodatek za wykonywanie dodatkowych czynności nie wchodzących w zakres ich normalnych obowiązków w wysokości do 2.700 zł.

2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania dodatku, o którym mowa w ust. 1, określą ministrowie w uzgodnieniu z zarządami głównymi właściwych związków zawodowych, na podstawie wytycznych Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.";

3)
w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Za każdą godzinę prowadzenia pojazdu z przyczepą kierowcom pojazdów samochodowych i ich pomocnikom, wynagradzanym według czasowo-premiowego systemu płac, przysługuje dodatek w wysokości od 4,00 zł do 6,00 zł za każdą przyczepę - w zależności od jej ładowności.";

4)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. Kierowcom transportu samochodowego, wykonującym obsługę codzienną pojazdu i czynności zdawczo-odbiorcze, czas zużyty na wykonywanie tych czynności jest zaliczany do ich czasu pracy, jednakże w wysokości nie przekraczającej normy obsługi ustalonej dla danego pojazdu.

2. Normy czasu pracy na wykonanie obsługi codziennej pojazdów samochodowych ustala kierownik zakładu".

Zmiany zasad wynagradzania określone niniejszą uchwałą powinny być wprowadzane sukcesywnie w miarę posiadanych środków.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1982 r.