Monitor Polski

M.P.1985.19.145

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lipca 1985 r.

UCHWAŁA Nr 110
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 lipca 1985 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.

Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23, z 1982 r. Nr 31, poz. 214 i z 1985 r. Nr 20, poz. 85) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale nr 146 Rady Ministrów z dnia 29 września 1978 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół (Monitor Polski Nr 32, poz. 119, z 1983 r. Nr 12, poz. 75 i z 1984 r. Nr 11, poz. 76) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości od 5.400 zł do 16.800 zł";

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, zwany dalej "dodatkiem za wysługę lat", w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.";

3) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dla pracowników tworzy się - w ramach funduszu wynagrodzeń osobowych - fundusz premiowy w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego pracowników. Fundusz premiowy tworzy się oddzielnie dla pracowników ekonomicznych i administracyjnych oraz oddzielnie dla pracowników obsługi - w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego każdej z tych kategorii pracowniczych.";

4) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Za każdą godzinę przepracowaną ponad 8 godzin do 12 godzin na dobę w ramach miesięcznej normy czasu pracy wynikającej z przemnożenia wszystkich roboczych dni kalendarzowych w miesiącu przez 8 godzin pracownikowi zatrudnionemu przy pilnowaniu przysługuje dodatek w wysokości 10% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego."

§  2. Minister Oświaty i Wychowania ogłosi w drodze obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr 146 Rady Ministrów z dnia 29 września 1978 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu oraz z zastosowaniem ciągłej numeracji paragrafów, ustępów i punktów.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1985 r.