Zm.: uchwała w sprawie zasad wynagradzania pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Monitor Polski

M.P.1983.34.187

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 października 1983 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 17 października 1983 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214) Rada Państwa uchwala, co następuje:
W uchwale Rady Państwa z dnia 7 kwietnia 1983 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Monitor Polski Nr 16, poz. 90) wprowadza się następujące zmiany:
1)
załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały,
2)
w załączniku nr 2 do uchwały, w tabelach stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników, w rubryce 6 liczby stanowiące maksymalne stawki dodatku funkcyjnego zastępuje się liczbami wyższymi o 2.
1.
Określone w załączniku do niniejszej uchwały stawki wynagrodzenia zasadniczego ustalone w rubryce 2 (tabela I) oraz stawki dodatku funkcyjnego obowiązują:
1)
od dnia 1 października 1983 r. - w odniesieniu do pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi prokuratur wojewódzkich i rejonowych,
2)
od dnia 1 listopada 1983 r. - w odniesieniu do pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Prokuratury Generalnej.
2.
Określone w załączniku do niniejszej uchwały stawki wynagrodzenia zasadniczego ustalone w rubryce 3 (tabela II) obowiązują od dnia 1 stycznia 1985 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TABELA GRUP WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Grupa wynagrodzenia zasadniczegoMiesięczna kwota w złStawka dodatku funkcyjnegoMiesięczna kwota w zł
tabela Itabela II
12345
1 4.800-5.650 5.650-6.500 1 500
2 5.200-6.100 6.100-7.000 2 1.000
3 5.600-6.550 6.550-7.500 3 1.500
4 6.000-7.000 7.000-8.000 4 2.000
5 6.400-7.450 7.450-8.500 5 2.500
6 6.800-7.900 7.900-9.000 6 3.000
7 7.200-8.350 8.350-9.500 7 3.500
8 7.600-8.800 8.800-10.000 8 4.000
9 8.000-9.250 9.250-10.500 9 4.500
10 8.400-9.700 9.700-11.000 10 5.000
11 8.800-10.150 10.150-11.500 11 6.000
12 9.200-10.600 10.600-12.000 12 7.000
13 9.600-11.100 11.100-12.600
14 10.000-11.600 11.600-13.200
15 10.400-12.100 12.100-13.800
16 10.800-12.600 12.600-14.400
17 11.200-13.100 13.100-15.000
18 11.600-13.600 13.600-15.600
19 12.000-14.100 14.100-16.200
20 12.500-14.650 14.650-16.800
21 13.000-15.200 15.200-17.400
22 13.500-15.750 15.750-18.000
23 14.000-16.300 16.300-18.600
24 14.500-16.850 16.850-19.200
25 15.000-17.500 17.500-20.000