Monitor Polski

M.P.1983.41.234

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 1983 r.

UCHWAŁA Nr 157
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 listopada 1983 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przydzielania pracownikom odzieży ochronnej, odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej.

Na podstawie art. 227 § 2 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23 i z 1982 r. Nr 31, poz. 214) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale nr 136 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1981 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom odzieży ochronnej, odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej (Monitor Polski Nr 19, poz. 168) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Do wykonywania krótkotrwałych prac oraz czynności inspekcyjnych przydziela się pracownikom dyżurne ochrony osobiste i odzież roboczą. Dyżurne ochrony osobiste i odzież roboczą otrzymują również studenci i uczniowie odbywający w zakładzie pracy zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe oraz pracownicy delegowani do doraźnych prac społecznych na terenie zakładu - na czas wykonywania pracy. Zakłady pracy, na których terenie są prowadzone takie prace, mają obowiązek zapewnienia dyżurnego wyposażenia w niezbędnym zakresie asortymentowym oraz są obowiązane do systematycznej konserwacji i dezynfekcji dyżurnych ochron osobistych i odzieży roboczej.";

2) § 3 skreśla się;
3) w § 6 w ust. 1 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu:

"Przydzielane ochrony osobiste powinny być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac oraz stopnia zagrożenia wynikającego z procesu technologiczno-produkcyjnego.";

4) w § 7 pkt 1-3, 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"1) odzież ochronną, obejmującą: ubrania, kurtki, płaszcze, kombinezony, płaszczofartuchy, fartuchy przednie, kamizelki, fartuchospodnie, bluzy, bieliznę osobistą, nabrzuszniki, nasiadki, ochraniacze piersi, narękawniki, naramienniki, ochraniacze ud, kaptury, czapki, chustki, pokrowce na czapki i inne ochrony tułowia; odzież ochronna przysługuje pracownikom zatrudnionym w warunkach, w których narażeni są na działanie: płynnych czynników chemicznych, pyłów, czynników gorących (promieniowanie cieplne, żar, płomienie, iskry, odpryski stopionego metalu), szkodliwych dla zdrowia czynników biologicznych, wody i deszczu, niskich temperatur, czynników mechanicznych (odpryski metali, drewna i tworzyw sztucznych), promieniowania elektromagnetycznego (w tym mikrofale), promieniowania jonizującego (rentgenowskie, jądrowe), gromadzących się ładunków elektrostatycznych lub na możliwość porażenia prądem; bieliznę osobistą przydziela się tylko wtedy, gdy stanowi ona konieczne uzupełnienie odzieży ochronnej, w szczególności niepalnej, kwasoochronnej oraz chroniącej przed toksycznymi substancjami chemicznymi;

2) ochrony nóg obejmujące: buty długie do kolan i do bioder, półsaperki, botki, trzewiki, półbuty, sandały, trepy i częściowe ochrony nóg; obuwie przysługuje pracownikom zatrudnionym w warunkach narażenia nóg na: urazy mechaniczne powodujące skaleczenia nóg, przekłucia stóp lub zgniecenie palców, iskry i gorące odpryski metali, wysoką i niską temperaturę, wodę, płynne środki chemiczne, gromadzenie się ładunków elektrostatycznych, porażenie prądem elektrycznym oraz poślizgnięcie się spowodowane śliską posadzką;

3) ochrony rąk, obejmujące: rękawice pięcio-, trzy- i jednopalcowe, łapawice, woreczki ochronne oraz dłonice; rękawice ochronne przysługują pracownikom wykonującym prace w warunkach narażenia rąk na: szkodliwe działanie substancji chemicznych, czynniki gorące (promieniowanie podczerwone, żar, płomień, iskry, odpryski metali stopionych, kontakt z nagrzanymi przedmiotami), szkodliwe działanie promieniowania jonizującego, szkodliwe dla zdrowia czynniki biologiczne, niskie temperatury, wodę, czynniki mechaniczne powodujące skaleczenia rąk, przekłócia, starcie naskórka, porażenie prądem; rękawice skórzane mogą być wydawane tylko do prac z iskrami i płomieniem;"

"5) ochrony twarzy i oczu, obejmujące: okulary ochronne i osłony twarzy; przysługują one pracownikom wykonującym prace w warunkach narażenia twarzy i oczu na: odpryski metali, drewna i tworzyw sztucznych, pyły, ciecze szkodliwe, pary i gazy drażniące, gorące odpryski i rozpryski stopionych metali, promieniowanie laserowe, promieniowanie nadfioletowe, mikrofale, intensywne promieniowanie termotemperaturowe;

6) ochrony dróg oddechowych, obejmujące: sprzęt oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń (filtry, pochłaniacze, filtropochłaniacze) oraz sprzęt izolujący od powietrza niezdatnego do oddychania (sprzęt wężowy, powietrzny, butlowy, regenerujący)";

5) w § 9 w ust. 2 po wyrazach: "odzieży własnej" dodaje się wyrazy: "i obuwia własnego,";
6) w § 10:
a) w ust. 1 na końcu dodaje się wyrazy: "a także dla zachowania wymagań sanitarnych,";
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Odzież roboczą przydziela się pracownikom stale wykonującym prace, przy których występuje intensywne brudzenie, przykra woń bądź działają czynniki mechaniczne powodujące przetarcie, rozdarcie, przyspieszone niszczenie odzieży własnej pracownika, a także ze względu na określone wymagania sanitarne lub higieniczne; bieliznę osobistą oraz koszule przydziela się tylko wtedy, gdy są niezbędne do używania pod odzieżą roboczą ze względu na wykonywanie prac powodujących intensywne brudzenie i przykrą woń oraz ze względu na uzasadnione wymagania sanitarne (szpitale).";

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Obuwie robocze obejmuje: trzewiki, półbuty, półsaperki, saperki, skutery, sandały, obuwie profilaktyczne, pantolety. Obuwie robocze przydziela się pracownikom stale zatrudnionym przy pracach, przy których występuje intensywne brudzenie lub przyspieszone niszczenie obuwia; obuwie profilaktyczne przydziela się przy pracach wykonywanych w pozycji stojącej.";

8) w § 17:
a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Normy wyposażenia w ochrony osobiste, odzież i obuwie robocze mogą zawierać tylko niezbędnie potrzebne w procesie pracy asortymenty wynikające z wymagań bezpieczeństwa i higieny danych stanowisk pracy oraz powinny obejmować:

1) przedmioty ochron osobistych, zawarte w katalogu opracowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy oraz innych katalogach tych ochron,

2) przedmioty odzieży roboczej i obuwia roboczego, ujęte w katalogach odzieży roboczej oraz obuwia roboczego i profilaktycznego, a także w aktualnych informacjach uprawnionych producentów tych wyrobów,

3) inne rodzaje odzieży i obuwia według wzorów zatwierdzonych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy.

4. Normy wyposażenia w odzież ochronną ocieploną i przeciwdeszczową, ochronne obuwie ocieplone i gumowe dla stanowisk, na których praca wykonywana na otwartej przestrzeni lub w pomieszczeniach nie ogrzewanych nie ma charakteru stałego, powinny być ustalone z odpowiednio dłuższym okresem używalności, proporcjonalnym do czasu wykonywanej pracy.";

b) dodaje się ust. 5-8 w brzmieniu:

"5. Normy wyposażenia nie mogą obejmować kożuchów i kurtek ocieplanych futrem naturalnym. W wyjątkowo uzasadnionych wypadkach właściwy minister może wyrazić zgodę na używanie kożuchów, jeżeli ze względu na bezpieczeństwo pracy wprowadzenie innych rodzajów ochronnej odzieży ocieplonej nie jest wskazane.

6. Normy wyposażenia w odzież i obuwie robocze mogą być ustalane dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz na innych stanowiskach, na których praca jest stale wykonywana w warunkach narażenia własnej odzieży i obuwia na intensywne niszczenie i brudzenie oraz ze względu na określone wymagania sanitarne i higieniczne (np. dla pracowników dozoru technicznego, lekarzy, pielęgniarek, laborantek, magazynierów, sprzedawców).

7. Odzież i obuwie ochronne i robocze nie mogą być przydzielane zatrudnionym przy pracy biurowej oraz z uwagi na dojazd pracowników delegowanych do miejsc wykonywanych czynności służbowych.

8. W razie równoczesnego przydzielenia kilku rodzajów obuwia (np. trzewiki przemysłowe, buty gumowe, buty filcowe) należy przestrzegać właściwego ustalania okresów używalności tych przedmiotów; okresy te powinny być odpowiednio dłuższe niż w wypadku wydawania jednego rodzaju obuwia.";

9) w § 18:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przepisy, o których mowa w § 7, 10, 11 i 17, stanowią podstawę do opracowania w okresie do dnia 30 czerwca 1984 r.:

1) resortowych tabel norm przydziału ochron osobistych, odzieży i obuwia roboczego ustalanych przez naczelne i centralne organy administracji państwowej właściwe dla określonej działalności jednostek i zakładów budżetowych podległych naczelnym, centralnym i terenowym organom administracji państwowej,

2) zakładowych tabel norm przydziału ochron osobistych, odzieży i obuwia roboczego dla zakładów pracy, ustalanych przez kierowników tych zakładów, z wyłączeniem jednostek i zakładów budżetowych, w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.";

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Naczelne i centralne organy administracji państwowej będące organami założycielskimi przedsiębiorstw państwowych mogą wydawać dla nadzorowanych przedsiębiorstw wytyczne do opracowania zakładowych tabel norm przydziału ochron osobistych, odzieży i obuwia roboczego oraz ustalić dla zakładów pracy tej samej branży lub o podobnym profilu produkcyjnym i warunkach pracy jednolite tabele norm przydziału ochron osobistych, odzieży i obuwia roboczego.",

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Terenowe organy administracji państwowej mogą zastosować wytyczne lub tabele, o których mowa w ust. 2, odpowiednio do zakładów pracy, dla których są organami założycielskimi.";

10) § 20 skreśla się;
11) w tytule rozdziału 6 skreśla się wyrazy: "i jednostek nadrzędnych";
12) w § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kierownicy zakładów pracy, o których mowa w § 18 ust. 2, oraz jednostek i zakładów budżetowych zgłaszają naczelnym i centralnym organom administracji państwowej wnioski w zakresie zmian do tabel norm przydziału ochron osobistych, odzieży i obuwia roboczego, ustalonych przez te organy.";

13) § 26 skreśla się;
14) § 27 otrzymuje brzmienie:

"§ 27. Resortowe, branżowe i zakładowe tabele norm ochron osobistych, odzieży i obuwia roboczego zachowują moc do czasu wydania nowych tabel norm, o których mowa w § 18."

§  2. Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych ogłosi w drodze obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr 136 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1981 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom odzieży ochronnej, odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały i z zachowaniem ciągłej numeracji rozdziałów, paragrafów, ustępów i punktów.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.