§ 1. - Zm.: uchwała w sprawie zasad podejmowania pracy przez obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych. - M.P.1985.35.232 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: uchwała w sprawie zasad podejmowania pracy przez obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych.

Monitor Polski

M.P.1985.35.232

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 listopada 1985 r.
§  1.
W uchwale nr 123 Rady Ministrów z dnia 3 września 1984 r. w sprawie zasad podejmowania pracy przez obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych (Monitor Polski Nr 23, poz. 157) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przepisów uchwały nie stosuje się również do obywateli polskich kierowanych do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych w ramach umów o świadczenie usług artystycznych oraz do osób kierowanych do pracy za granicą w ramach umów z radiofoniami zagranicznymi.";

2)
w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych - na wniosek organu założycielskiego lub organu sprawującego nadzór nad zakładem pracy - może w wyjątkowych wypadkach wyrazić zgodę na odstąpienie od stosowania wobec kandydata warunku określonego w ust. 3.";

3)
w § 5 dodaje się ust. 7-9 w brzmieniu:

"7. Jednostka kierująca nie może skierować do pracy za granicą kandydata, którego praca świadczona na rzecz pracodawcy zagranicznego ma polegać na wykonywaniu czynności akwizycyjno-handlowych i przedstawicielskich na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

8. Jednostka kierująca może skierować do pracy za granicą również osobę pobierającą emeryturę lub rentę. Osoby te przedstawiają wnioski w sprawie skierowania do pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego bezpośrednio jednostce kierującej.

9. Jednostka kierująca może zawrzeć umowę, o której mowa w ust. 5 i 6, ze współmałżonkiem obywatela polskiego skierowanego przez nią do pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego. Wobec współmałżonków mogą być stosowane odstępstwa od przepisów określonych w ust. 1-3; nie dotyczy to jednak warunku wykazania właściwej postawy etyczno-moralnej.";

4)
dotychczasową treść § 6 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

"2. Ze środków, o których mowa w § 5 ust. 6, jednostka kierująca jest obowiązana przekazywać na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu refundacji kosztów świadczeń z ubezpieczenia społecznego miesięcznie kwotę w złotych odpowiadającą 28% średniej płacy z roku poprzedniego w gospodarce uspołecznionej, bez uwzględnienia płac w przemyśle wydobywczym.

3. Jednostka kierująca jest również obowiązana potwierdzać - dla celów ubezpieczenia społecznego - na podstawie posiadanej dokumentacji okresy zatrudnienia za granicą, za które stosownie do ust. 2 dokonała wpłat na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.";

5)
w § 8 skreśla się ust. 3.