Zm.: uchwała w sprawie zasad i organizacji procesu zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1986-1990.

Monitor Polski

M.P.1986.35.268

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1986 r.

UCHWAŁA Nr 203
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 grudnia 1986 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i organizacji procesu zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1986-1990.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o planowaniu społeczno-gospodarczym (Dz. U. Nr 7, poz. 51, z 1983 r. Nr 71, poz. 318, z 1985 r. Nr 37, poz. 174 i z 1986 r. Nr 47, poz. 226) oraz w związku z art. 3 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301, z 1956 r. Nr 54, poz. 244 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 124 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie zasad i organizacji procesu zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1986-1990 (Monitor Polski Nr 22, poz. 164) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w ust. 4 zdanie ostatnie skreśla się,
b)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Wielkości rozchodu ustalone w bilansach centralnych na kierunki, o których mowa w ust. 3, są obowiązujące dla jednostek obowiązkowo pośredniczących w obrocie, wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały, jednostek zawierających umowy o wykonanie zamówień rządowych na materiały i wyroby, a także jednostek wymienionych w załączniku nr 4 do uchwały, prowadzących dystrybucję towarów importowanych przewidzianych do centralnego finansowania.",

c)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Dystrybucja towarami wymienionymi w załączniku nr 4 do uchwały, importowanymi z państw zaliczonych do I obszaru płatniczego, jest prowadzona przez jednostki wymienione w tym załączniku, z uwzględnieniem przepisu ust. 6.";

2)
w § 4 w ust. 4 skreśla się wyrazy "objętych obowiązkowym pośrednictwem";
3)
w § 5:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Stosuje się następujące formy reglamentacji:

1) obowiązkowe pośrednictwo w obrocie niektórymi materiałami, paliwami, maszynami budowlanymi i środkami transportu,

2) ograniczenia zakupu oraz zużycia paliw i energii.",

b)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Produkcję realizowaną przez jednostki drobnej wytwórczości wyłącza się z obowiązkowego pośrednictwa w obrocie.";

4)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. Obowiązkowe pośrednictwo w obrocie niektórymi maszynami budowlanymi i środkami transportu stosuje się w zakresie określonym w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Bilanse maszyn budowlanych i środków transportu zatwierdza Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, który dysponuje również rezerwą bilansową.

3. Wytyczne określające zasady i tryb rozdysponowania maszyn budowlanych i środków transportu wydają:

1) Minister Komunikacji w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz Ministrem Gospodarki Materiałowej i Paliwowej - w zakresie środków transportu samochodowego,

2) Minister Gospodarki Materiałowej i Paliwowej w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz:

a) Ministrem Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej - w zakresie maszyn budowlanych,

b) Ministrem Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej - w zakresie ciągników rolniczych.

4. Kierunki oraz wielkość rozchodu maszyn budowlanych i środków transportu, ustalone w bilansach, o których mowa w ust. 2, oraz zasady, o których mowa w ust. 3, są obowiązujące dla jednostek obowiązkowo pośredniczących w obrocie.

5. Producenci oraz jednostki realizujące import towarów przeznaczonych do centralnego finansowania są obowiązani do zawierania umów dostawy i umów sprzedaży maszyn budowlanych i środków transportu wymienionych w załączniku nr 3 do uchwały, wyłącznie z jednostkami obowiązkowo pośredniczącymi w obrocie albo z odbiorcami przez nie wskazanymi.",

5)
w § 9 w ust. 1:
a)
zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: "Jednostki, o których mowa w § 2 ust. 6 i 6a, są obowiązane do pełnego pokrycia uzasadnionych potrzeb na materiały oraz do zawarcia umów sprzedaży (dostawy) z odbiorcami realizującymi zadania związane z:",
b)
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) produkcją wyrobów przetworzonych, przeznaczonych na eksport zgodnie z listą określoną przez Ministra Handlu Zagranicznego w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz Ministrem Gospodarki Materiałowej i Paliwowej",

c)
zdanie ostatnie skreśla się,
6)
po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

"§ 9a. 1. Minister Handlu Zagranicznego, w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Materiałowej i Paliwowej, ustali wykaz przedsiębiorstw realizujących w sposób trwały eksportową produkcję wyrobów przetworzonych, z którymi jednostki obowiązkowo pośredniczące w obrocie materiałami reglamentowanymi, a także jednostki zamawiające produkcję materiałów objętych zamówieniami rządowymi, są obowiązane - na żądanie tych przedsiębiorstw - zawrzeć długoterminowe umowy o dostawę materiałów, obejmujące co najmniej okres jednego roku. W takim przypadku odbiorcy są obowiązani przekazywać dostawcom zapotrzebowanie na materiały z terminem wyprzedzenia nie krótszym niż 3 miesiące przed rozpoczęciem roku.

2. W ramach posiadanych wolnych zasobów materiałowych jednostki obowiązkowo pośredniczące w obrocie materiałami reglamentowanymi, a także jednostki zamawiające produkcję materiałów objętych zamówieniami rządowymi są obowiązane zawrzeć umowę krótkookresową o dostawę tych materiałów z producentami realizującymi produkcję eksportową, o której mowa w § 9 ust. 1a, na podstawie zawartych w ciągu roku kontraktów z odbiorcami zagranicznymi, jeżeli zamówienie na materiały złożone zostało co najmniej na 45 dni przed terminem dostawy.",

7)
w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister Gospodarki Materiałowej i Paliwowej w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w szczególnie uzasadnionych przypadkach może rozszerzyć lub ograniczyć stosowanie prawa pierwokupu, o którym mowa w ust. 1.",

8)
po § 11 dodaje się § 11 w brzmieniu:

"§ 11a. Zwalnia się producentów z obowiązku sprzedaży maszyn budowlanych i środków transportu objętych obowiązkowym pośrednictwem jednostkom obrotu - w wysokości do 0,3% ilości wyprodukowanej w każdym asortymencie samochodów osobowych, a pozostałych środków transportu i maszyn budowlanych wymienionych w załączniku nr 3 do uchwały w wysokości 1% ilości wyprodukowanych w każdym asortymencie.",

9)
w § 13 w ust. 1 skreśla się wyrazy "i Głównym Inspektorem Gospodarki Energetycznej",
10)
w § 14 ust. 2 skreśla się,
11)
w § 15:
a)
dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz:
w pkt 1 skreśla się wyrazy "a w zespołach nadzorczych do spraw węgla kamiennego i brykietów z węgla kamiennego, koksu oraz produktów naftowych - także przedstawicieli Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej. Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów może delegować do składu zespołów nadzorczych pracowników urzędu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów",
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) powoła przy jednostkach obowiązkowo pośredniczących w obrocie maszynami budowlanymi i ciągnikami rolniczymi, wymienionymi w załączniku nr 3 do uchwały, zespoły nadzorcze z udziałem przedstawicieli Ministrów: Handlu Zagranicznego, Handlu Wewnętrznego i Usług, Obrony Narodowej, Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Komunikacji, Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego oraz Gospodarki Materiałowej i Paliwowej",

b)
dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

"2. Minister Komunikacji wspólnie z Ministrem Gospodarki Materiałowej i Paliwowej:

1) powoła przy jednostce obowiązkowo pośredniczącej w obrocie środkami transportu samochodowego, wymienionej w załączniku nr 3 do uchwały, zespoły nadzorcze z udziałem przedstawicieli Ministrów: Handlu Zagranicznego, Handlu Wewnętrznego i Usług, Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych, Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Komunikacji, Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego, Przemysłu Chemicznego i Lekkiego oraz Gospodarki Materiałowej i Paliwowej,

2) określi tryb składania i rozpatrywania odwołań od decyzji jednostki obowiązkowo pośredniczącej w obrocie środkami transportu samochodowego, wymienionej w załączniku nr 3 do uchwały.

3. Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów może delegować do składu zespołów nadzorczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 1a oraz w ust. 2, pracowników urzędu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.",

12)
§ 17 skreśla się,
13)
załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
14)
załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
15)
użyte w uchwale w odpowiednich przypadkach wyrazy "Minister Gospodarki Materiałowej" lub wyrazy "Urząd Gospodarki Materiałowej" zastępuje się odpowiednio wyrazami "Minister Gospodarki Materiałowej i Paliwowej".
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów ogłosi w Monitorze Polskim jednolity tekst uchwały nr 124 Rady, Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie zasad i organizacji procesu zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1986-1990 (Monitor Polski Nr 22, poz. 164), z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały oraz z zastosowaniem ciągłej numeracji paragrafów, ustępów i punktów.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1987 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ JEDNOSTEK OBOWIĄZKOWO POŚREDNICZĄCYCH W OBROCIE PODSTAWOWYMI MATERIAŁAMI I PALIWAMI

Lp.Nazwa jednostki obowiązkowo pośredniczącej w obrocieNazwa materiałów i paliw objętych obowiązkowym pośrednictwemSymbol Systematycznego wykazu wyrobów
1234
1Centrala Zbytu WęglaWęgiel kamienny011, 012
Brykiety z węgla kamiennego0137
2Centrala Zaopatrzenia Węgiel marki "K"0113
HutnictwaKoks i półkoks0211
Żelazostopy0423-85, 0423-86, 0423-89
3Centrala Produktów Paliwa do silników0242-2
Naftowych "CPN"Oleje opałowe0242-3
4Centrala Zbytu Stali "Centrostal"Wyroby hutnictwa żelaza (bez: surowców hutniczych, surówek i żelazostopów, drutów stalowych ciągnionych, akcesoriów śrubowych dla nawierzchni kolejowych, akcesoriów kołowych dla nawierzchni kolejowych, rozjazdów kolejowych i akcesoriów do rozjazdów i ich części, odkuwek wykrojowych i pozostałych wyrobów kuziennych)04 (bez: 041, 042, 0478, 0483, 0486-2, 0486-3, 0487)
5Centrala Handlowa Metali NieżelaznychWyroby przemysłu metali nieżelaznych05 (bez: 0511, 052, 0531-21, -24, -35, -42 do -49, 0532, 0533-7, 0541-24, -34, -35, -36, -42, -43, -49, -6, 0556-2 do -4, -9, 0566-2 do -4, -9, 0569-2, 0582-52 do -54, -59, 0586-2 do -4, -92 do -94, -99, 0589-42)
Złom metali nieżelaznych0521-1, -3, -5, -7, -81
6Mennica PaństwowaWyroby z metali szlachetnych0521-8 (bez -81), 0531-4 (bez -41), 0541-4 (bez -41), 0556-2 do -4, -9, 0566-2 do -4, -9, 0582-52 do -54, -59, 0586-2 do -4, -9 (bez -91), 1221-74, -75, 1319-4
7Biuro Sprzedaży Kabli i Przewodów "Centrokabel"Kable i przewody (bez przewodów nawojowych)112 (bez 1122)
8Zrzeszenie Producentów Farb i Lakierów "Polifarb"Wyroby lakierowe płynne1312-1318
9Przedsiębiorstwo Tworzywa sztuczne polimeryzacyjne1263
Obrotu Tworzywami Sztucznymi Polichlorek winylu plastyfikowany do przewodów izolacyjnych1361-111
"Chemiplast"Polichlorek winylu plastyfikowany do przewodów oponowych1361-112
Płyty z polistyrenu spienionego (styropianu)1361-332
10Przedsiębiorstwo Zbytu Nawozów Mineralnych i Chemikaliów "Agrochem"Wodorotlenek sodu1222-611
11PrzedsiębiorstwoLiny do transporterów 0651-156
Obrotu Artykułami Sadze techniczne1249-6
Przemysłu GumowegoKauczuki naturalne, syntetyczne1269 (bez 1269-2, -6)
"Stomil"Lateksy kauczuków syntetycznych1269-6
Opony do pojazdów samochodowych osobowych1371-1
Dętki do pojazdów samochodowych osobowych1371-61
12Centrala Obrotu Tarcica iglasta1711
DrewnemTarcica liściasta dębowa1712-1
Tarcica liściasta bukowa nieparzona1712-2
13Zrzeszenie Celuloza papiernicza1813-1, -3, -5
Przedsiębiorstw Papier1814
Państwowych "Papier"Papiery kredowane1821-12
Biuro Obrotu TowarowegoTektura1815
14Przedsiębiorstwo Obrotu Towarowego Przemysłu Włókienniczego "Surtex"Tkaniny, dzianiny, włókniny i przędziny bawełniane i bawełnopodobne wykończone1917, 2031, 2062-001, 2064-001
15Zrzeszenie Przedsiębiorstw Obrotu Surowcami Włókienniczymi i Skórzanymi "Polsurwis"Skóry półgarbowane dla przemysłu garbarskiego (łącznie z białoskórnictwem)2213
16Centrala Zbytu Druty ciągnione zwykłe0478-1
Wyrobów Metalowych "Metalzbyt"Spoiwa cynowo-ołowiowe w przeliczeniu na 30% cyny0533-71
Druty ze stopu cyny0569-21
Elektrody metalowe do spawania0651-5
17Biuro Sprzedaży Materiałów Wykładziny i płytki podłogowe z polichlorku winylu 1365-11, -12
Budowlanych "Besar"Materiały podłogowe z drewna1715-1, -2, -3
18Biuro Zbytu Płyt i Sklejek "Płytozbyt"Płyty wiórowe1722-1, -2, -3
19Centrala Techniczno-Handlowa Przemysłu Precyzyjnego "Prema"Łożyska toczne0631 do 0637

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ JEDNOSTEK OBOWIĄZKOWO POŚREDNICZĄCYCH W OBROCIE PODSTAWOWYMI MASZYNAMI BUDOWLANYMI I ŚRODKAMI TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

Lp.Nazwa jednostki obowiązkowo pośredniczącej w obrocieNazwa maszyn budowlanych i środków transportuSymbol Systematycznego wykazu wyrobów
1Przedsiębiorstwo Koparki budowlane jednonaczyniowe0811-11
Handlu Zagranicznego Ładowarki budowlane jednonaczyniowe0811-12
"Bumar"Spycharki budowlane0811-13
Żurawie samojezdne0851-35
2PrzedsiębiorstwoSamochody osobowe1021, 1022
Techniczno-Handlowe Autobusy1023 (bez -6, -9)
Motoryzacji Samochody ciężarowe1024, 1025
"Polmozbyt"

Warszawa, al. Stalingradzka 23

i ciągniki drogowe1029-1
3Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym "Agroma"Ciągniki kołowe dwuosiowe1031-2