Zm.: uchwała w sprawie zasad gospodarowania bezosobowym funduszem płac w przedsiębiorstwach państwowych.

Monitor Polski

M.P.1971.52.336

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 listopada 1971 r.

UCHWAŁA Nr 226
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 października 1971 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania bezosobowym funduszem płac w przedsiębiorstwach państwowych.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W § 3 ust. 1 uchwały nr 235 Rady Ministrów z dnia 26 września 1967 r. w sprawie zasad gospodarowania bezosobowym funduszem płac w przedsiębiorstwach państwowych (Monitor Polski z 1967 r. Nr 57, poz. 277 i z 1971 r. Nr 31, poz. 196) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w pkt 1 liczbę "7.000" zastępuje się liczbą "10.000",
2)
w pkt 2 liczbę "10.000" zastępuje się liczbą "15.000".
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.