Zm.: uchwała w sprawie zasad finansowania inwestycji organizacji spółdzielczych.

Monitor Polski

M.P.1964.23.101

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1964 r.

UCHWAŁA Nr 94
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 kwietnia 1964 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad finansowania inwestycji organizacji spółdzielczych.

Na podstawie art. 58 § 2 oraz 178 § 1 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach (Dz. U. Nr 12, poz. 61) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 162 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1963 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji organizacji spółdzielczych (Monitor Polski Nr 45, poz. 224) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
dotychczasowy ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Poza nakładami określonymi dyrektywnie w narodowym planie gospodarczym organizacje spółdzielcze mogą podejmować inwestycje:

1) szybko rentujące się, których potrzeba wynikła w toku realizacji planu rocznego, związane przede wszystkim z realizacją postępu technicznego i ekonomicznego oraz rozwojem produkcji eksportowej lub zastępującej import, jak też inwestycje zmierzające do zwiększenia poszukiwanej produkcji rynkowej i usług dla ludności, których efekt gospodarczy, obliczony zgodnie z instrukcją Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w sprawie efektywności mniejszych inwestycji oraz przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych, zapewnia zwrot nakładów w okresie do lat 3 od daty oddania inwestycji do użytku,

2) polegające na odpłatnym nabyciu środków trwałych od poprzednich ich użytkowników oraz nabyciu maszyn i urządzeń zakupionych ze środków inwestycyjnych przez innych inwestorów, lecz przez nich nie zagospodarowanych; dotyczy to również kosztów montażu nabytych w ten sposób maszyn i urządzeń,

3) polegające na budowie i wyposażeniu punktów skupu mleka w jednostkach zrzeszonych w Związku Spółdzielni Mleczarskich, wykonywane systemem gospodarczym przy udziale opłat ludności wiejskiej, jak również wyposażeniu punktów inseminacyjnych przy zlewniach mleka oraz zakupie sprzętu i urządzeń potrzebnych do prac poradnictwa budowlano-żywieniowego ze środków własnych,

4) związane z rehabilitacją zawodową i leczniczą inwalidów, prowadzone przez Związek Spółdzielni Inwalidów i jednostki w nim zrzeszone w ramach środków pochodzących z dotacji budżetu Państwa, określonej w § 5 uchwały nr 349 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1959 r. w sprawie rozwoju spółdzielczości inwalidzkiej.";

b)
dodaje się ust. 3, 4, 5 i 6 w brzmieniu:

"3. Inwestycje wymienione w ust. 2 pkt 1 mogą być realizowane jedynie w razie uzyskania na ten cel kredytu bankowego. Bank może wyrazić zgodę na zużycie zamiast kredytu bankowego środków na inwestycje posiadanych przez spółdzielnie.

4. Na inwestycje wymienione w ust. 2 pkt 1 bank może udzielać kredytów w granicach określonych przez Ministra Finansów, pod warunkiem że:

1) wartość kosztorysowa inwestycji nie przekroczy 1 mln zł,

2) realizacja inwestycji polega głównie na nabyciu maszyn i urządzeń oraz ich montażu, a wartość robót budowlanych nie przekracza 15% kosztu inwestycji,

3) cykl realizacji nie przekracza 12 miesięcy.

Spłata kredytu bankowego powinna nastąpić najpóźniej w okresie 3 lat. Prezes Narodowego Banku Polskiego (dyrektorzy naczelni Banku Inwestycyjnego i Banku Rolnego) lub działający z jego upoważnienia dyrektor oddziału wojewódzkiego może wyrazić zgodę na sfinansowanie inwestycji o koszcie przekraczającym 1 mln zł oraz na wyższy udział w koszcie inwestycji robót budowlanych, nie przekraczający jednak 30% kosztu inwestycji. Inwestycje związane z produkcją eksportową lub zastępującą import banki mogą przejąć do finansowania, jeśli okres zwrotu nakładów przekracza 3 lata, lecz nie przekracza 5 lat, pod warunkiem, że celowość inwestycji oraz jej efektywność dewizowa zostały potwierdzone przez właściwą centralę handlu zagranicznego.

5. Inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1964 r. na podstawie uchwały nr 53 Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1962 r. w sprawie zasad realizacji inwestycji szybko rentujących się, związanych z postępem technicznym lub rozwojem produkcji eksportowej albo zastępującej import, oraz innych drobnych inwestycji nie objętych narodowym planem gospodarczym, a także niektórych kapitalnych remontów (Monitor Polski Nr 19, poz. 79), mogą być kontynuowane aż do ich zakończenia ze środków przewidzianych przy przyjmowaniu tych inwestycji do finansowania.

6. Minister Finansów w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów może w toku realizacji rocznych planów, zależnie od możliwości wykonawczych i postępu realizacji planu inwestycyjnego, rozszerzyć rodzaje inwestycji podejmowanych na podstawie ust. 2.";

c)
dotychczasowe ust. 3, 4, 5 i 6 otrzymują kolejną numerację 7, 8, 9 i 10;
2)
w § 14 skreśla się wyrazy "i spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych".
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1964 r.