Zm.: uchwała w sprawie zasad bezpłatnego dostępu do telewizji publicznej i publicznego radia kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.1995.58.644

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 listopada 1995 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 9 listopada 1995 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad bezpłatnego dostępu do telewizji publicznej i publicznego radia kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 398 i Nr 79, poz. 465, z 1993 r. Nr 45, poz. 205 oraz z 1995 r. Nr 95, poz. 472) Państwowa Komisja Wyborcza w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji uchwala, co następuje:
W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 września 1995 r. w sprawie zasad bezpłatnego dostępu do telewizji publicznej i publicznego radia kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 45, poz. 513) w § 7 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) audycje wyborcze, o których mowa w § 5 ust. 5, należy dostarczyć do dyrektora właściwego programu radiowego lub telewizyjnego najpóźniej do godziny 9.00 w dniu emisji".

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do audycji wyborczych kandydatów w drugiej turze głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 1995 r.