Monitor Polski

M.P.2009.81.1019

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr 227
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 grudnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale nr 95 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (M. P. Nr 38, poz. 589) w § 2:
1) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Na realizację RPO przeznacza się inne niż określone w ust. 1, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa w kwocie 2.924.672,43 zł. Środki te stanowią wkład w wysokości 15 % wartości wydatków kwalifikowalnych w ramach wprowadzonych do RPO projektów: "Wyposażenie Pracowni Hemodynamicznej w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu" w kwocie 1.243.874,41 zł oraz "Zakup rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń" w kwocie 1.680.798,02 zł.";

2) w ust. 2 po wyrazach "o których mowa w ust. 1" dodaje się wyrazy "i 1a".
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.