Monitor Polski

M.P.2008.13.130

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA Nr 22
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 stycznia 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale nr 257 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (M. P. Nr 85, poz. 911) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:

Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR

(w euro)

Poziom wkładu krajowego

(%)

Środki wkładu krajowego

(w euro)

185,00 %232.753.89915,00 %41.074.217
283,07 %215.789.47516,93 %43.977.715
385,00 %42.000.00015,00 %7.411.764
485,00 %61.280.00015,00 %10.814.117
585,00 %74.935.65515,00 %13.223.939
685,00 %116.780.74515,00 %20.608.366
785,00 %58.480.00015,00 %10.320.000
8100,00 %33.417.5250,00 %0
ogółem na RPO85,00 %835.437.29915,00 %147.430.118"
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.