Zm.: uchwała w sprawie zakresu i trybu stosowania przepisów ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej w jednostkach... - M.P.1968.28.187 - OpenLEX

Zm.: uchwała w sprawie zakresu i trybu stosowania przepisów ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych, w niektórych jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe".

Monitor Polski

M.P.1968.28.187

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1968 r.

UCHWAŁA Nr 192
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 czerwca 1968 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i trybu stosowania przepisów ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych, w niektórych jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe".

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. Nr 32, poz. 150) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 126 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1964 r. w sprawie zakresu i trybu stosowania przepisów ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych, w niektórych jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe" (Monitor Polski Nr 34, poz. 147) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Ministrowie Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Górnictwa i Energetyki dostosują do potrzeb i warunków jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz jednostek MSW przepisy wydawane na podstawie art. 4 ust. 2, art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 2 i art. 11 ust. 2 ustawy."

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.