Zm.: uchwała w sprawie zakresu i form pomocy przysługującej pracownikom naukowo-dydaktycznym, pracownikom naukowym i mianowanym pracownikom dydaktycznym, podejmującym podyplomowe doskonalenie oraz inne formy kształcenia zawodowego.

Monitor Polski

M.P.1987.14.130

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 1987 r.

UCHWAŁA Nr 62
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 kwietnia 1987 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i form pomocy przysługującej pracownikom naukowo-dydaktycznym, pracownikom naukowym i mianowanym pracownikom dydaktycznym, podejmującym podyplomowe doskonalenie oraz inne formy kształcenia zawodowego.

Na podstawie art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 172 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1983 r. w sprawie zakresu i form pomocy przysługującej pracownikom naukowo-dydaktycznym, pracownikom naukowym i mianowanym pracownikom dydaktycznym, podejmującym podyplomowe doskonalenie oraz inne formy kształcenia zawodowego (Monitor Polski Nr 39, poz. 228), w § 14 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Szkoła wyższa, na wniosek jednostki organizującej jedną z form podyplomowego doskonalenia lub kształcenia zawodowego, o których mowa w ust. 1, zapewniającej uczestnikom w czasie pobytu na zajęciach zakwaterowanie i wyżywienie, pokrywa łączne koszty pobytu nauczycieli akademickich, skierowanych na doskonalenie lub kształcenie, w kwocie nie przekraczającej wysokości łącznych świadczeń za dobę (noclegu i diety), określonych w przepisach o podróżach służbowych na obszarze kraju."

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.