§ 1. - Zm.: uchwała w sprawie zakresu i form pomocy przysługującej pracownikom naukowo-dydaktycznym, pracownikom naukowym i mianowanym pracownikom dydaktycznym, podejmującym podyplomowe doskonalenie oraz inne formy kształcenia zawodowego.

Monitor Polski

M.P.1987.14.130

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 1987 r.
§  1.
W uchwale nr 172 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1983 r. w sprawie zakresu i form pomocy przysługującej pracownikom naukowo-dydaktycznym, pracownikom naukowym i mianowanym pracownikom dydaktycznym, podejmującym podyplomowe doskonalenie oraz inne formy kształcenia zawodowego (Monitor Polski Nr 39, poz. 228), w § 14 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Szkoła wyższa, na wniosek jednostki organizującej jedną z form podyplomowego doskonalenia lub kształcenia zawodowego, o których mowa w ust. 1, zapewniającej uczestnikom w czasie pobytu na zajęciach zakwaterowanie i wyżywienie, pokrywa łączne koszty pobytu nauczycieli akademickich, skierowanych na doskonalenie lub kształcenie, w kwocie nie przekraczającej wysokości łącznych świadczeń za dobę (noclegu i diety), określonych w przepisach o podróżach służbowych na obszarze kraju."