Zm.: uchwała w sprawie zakazu podwyższania cen umownych towarów przemysłowych.

Monitor Polski

M.P.1986.27.183

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 1986 r.

UCHWAŁA Nr 121
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 sierpnia 1986 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zakazu podwyższania cen umownych towarów przemysłowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1985 r. Nr 49, poz. 261) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 203 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie zakazu podwyższania cen umownych towarów przemysłowych (Monitor Polski Nr 46, poz. 297) w § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Przy obliczaniu wzrostu kosztów własnych (ust. 1) z tytułu podwyżki cen węgla kamiennego, koksu i wyrobów hutniczych nie uwzględnia się skutków tej podwyżki dokonanej z dniem 1 września 1986 r."

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1986 r.