Zm.: uchwała w sprawie wynagrodzeń kompozytorskich.

Monitor Polski

M.P.1985.21.161

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1985 r.

UCHWAŁA Nr 125
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 lipca 1985 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzeń kompozytorskich.

Na podstawie art. 33 § 1 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34, poz. 234 i z 1975 r. Nr 34, poz. 184) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W załącznikach nr 1-3 do uchwały nr 136 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1975 r. w sprawie wynagrodzeń kompozytorskich (Monitor Polski Nr 26, poz. 159 i z 1982 r. Nr 29, poz. 253) stawki wynagrodzenia podwyższa się o 50%.
1.
Stawki wynagrodzenia ustalone w § 1 stosuje się do umów zawartych po dniu wejścia w życie uchwały.
2.
Stawki wynagrodzenia ustalone w § 1 mogą być zastosowane do umowy zawartej przed dniem wejścia w życie uchwały, jeżeli utwór został przyjęty po tym dniu.
Uchwała wchodzi w życie, z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1985 r.