Zm.: uchwała w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Monitor Polski

M.P.1985.37.244

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 grudnia 1985 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 14 listopada 1985 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214 i z 1985 r. Nr 50, poz. 262) Rada Państwa uchwala, co następuje:
W § 3 uchwały Rady Państwa z dnia 5 lipca 1984 r. w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Monitor Polski Nr 17, poz. 121, Nr 22, poz. 148, Nr 23, poz. 155, Nr 27, poz. 181 i z 1985 r. Nr 1, poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:
1)
wykaz stanowisk zaliczonych do grupy 1 otrzymuje brzmienie "prezes Polskiej Akademii Nauk, pierwszy zastępca przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, zastępca przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, sekretarz naukowy Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja",
2)
uzupełnia się wykaz stanowisk wraz z wysokością wynagrodzenia przez dodanie grupy 1a w brzmieniu:
GrupaStanowiskoKwota miesięczna w zł
wynagrodzenia zasadniczegododatku funkcyjnego
"1asekretarz stanu, pierwszy zastępca prezesa Narodowego Banku Polskiego37.00013.500"
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.